CERTAIN ASPECTS OF FORMATION OF ECONOMIC MECHANISM OF STATE SUPPORT OF ORGANIC PRODUCTION OF TECHNICAL CULTURES

Y. Нerasymenko
2021 Ekonomika ta derzhava  
Економiка та держава № 1/2021 92 УДК 332.37 Ю. С. Герасименко, к. е. н., доцент кафедри статистики і економічного аналізу, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва ORCID ID: 0000 0002 8888 7472 У статті висвітлено оцінку рівня державної підтримки сільськогосподарських підприємств у пере хідний період у виробництві сої, ріпаку та соняшнику. Наводяться приклади державної підтримки орган ічного виробництва в різних країнах світу. Окремо підкреслюється, що перехідний
more » ... д до органічного виробництва породжує значні ризики для підприємств. Це обумовлено відсутністю в зазначений період сертифікатів на органічну продукцію та відмовою від використання хімічних речовин, що негативно впли ває на рівень урожайності культур. З метою їх мінімізації та стимулюванні виробництва органічної про дукції виникає об'єктивна потреба в державній підтримці цього напряму виробництва. Метою статті є оцінка рівня державної підтримки сільськогосподарських підприємств у перехідний період у виробництві сої, ріпаку та соняшнику. Автором було проведено розрахунок рівня державної підтримки сільськогос подарських підприємств в перехідний період при виробництві сої за даними 2019 року. Дослідження здійснювалось на прикладі сільськогосподарських підприємств Харківської області за даними 2019 року. Запропоновано авторський підхід для визначення державних дотацій при виробництві технічних куль тур на перехідний період від звичайного виробництва до органічного. В основі запропонованого підходу покладено необхідність компенсації втрат підприємств при відмові від використання хімічних засобів з врахування відповідного рівня інтенсивності виробництва. Розрахунки здійснювались по сої, ріпку та соняшнику. Всі підприємства по кожній культурі були поділено на групи за рівнем витрат хімічних речо вин по кожній культурі на один гектар посівної площі. Досліджувана сукупність дорівнювала по сої -95 підприємствам, ріпаку -31 підприємства, соняшнику -496 підприємств. По сої та ріпаку було виділено дві групи, а по соняшнику -шість. Визначено, що рівень державної підтримки по сої у відповідності з запропонованою методикою може дорівнювати від 433,4 грн/га до 564,7 грн/га в залежності від рівня інтенсивності, ріпаку -від 268,0 грн/га до 286,7 грн/га, соняшнику -від 1687 грн/га до 2917,8 грн/га. Підкреслюється, що розроблена методика може бути використана при розрахунку можливих дотацій на перехідний період по іншим культурам. www.economy.in.ua ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЗВ'ЯЗОК З НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ За даними моніторингу, проведеного Мінекономі ки, у 2019 році загальна площа сільськогосподарських земель з органічним статусом та перехідного періоду склала близько 468 тис. га (1,1 % від загальної площі земель сільськогосподарського призначення України). При цьому нараховувалось 617 операторів органічного ринку, з них 470 -сільськогосподарські виробники. Сьогодні внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні продовжує розширюватись через основні мережі супермаркетів. Основними видами органічної продукції, яка виробляється в Україні є зер нові культури, молоко та молочні продукти, крупи, м'я со та м'ясні продукти, фрукти та овочі. Українську органічну продукцію купують переваж но країни ЄС. У 2019 році Україна посіла 2 ге місце зі 123 країн за обсягами імпортованої органічної продукції до ЄС, піднявшись на дві сходинки порівняно з попе реднім роком. Так, протягом 2019 року до ЄС ввезено 3,24 млн тонн органічної агропродовольчої продукції, більше 10 % з якої -українська. При цьому український імпорт до ЄС збільшився на 27 % -з 265,8 тис. тонн у 2018 році до 337,9 тис. тонн у 2019 році. Найбільшими країнами споживачами вітчизняної органічної продукції є Нідерланди, Німеччина, США, Швейцарія, Італія, Великобританія, Австрія, Польща, Чехія, Франція, Угорщина, Румунія, Бельгія, Болгарія, Литва, Канада та Данія. Українські виробники також експортують до Австралії та деякі азіатські країни. Основними експортним продуктами є зернові, олійні, ягоди, гриби, горіхи, фрукти. Також експортуються ма куха соняшника, борошно, олія соняшникова, шрот со няшниковий, яблучний концентрат та березовий сік [1] . The article covers the assessment of the level of state support of agricultural enterprises in the transition period in the production of soybeans, rapeseed and sunflower. Examples of state support for organic production in different countries are given. It is emphasized that the transition to organic production poses significant risks for businesses. This is due to the lack of certificates for organic products in this period and the refusal to use chemicals, which negatively affects the level of crop yields. In order to minimize them and stimulate the production of organic products, there is an objective need for state support for this area of production. The purpose of the article is to assess the level of state support for agricultural enterprises in the transition period in the production of soybeans, rapeseed and sunflower. The author calculated the level of state support for agricultural enterprises in the transition period in soybean production according to 2019 data. The study was carried out on the example of agricultural enterprises of Kharkiv region according to 2019 data. The author's approach to the definition of state subsidies in the production of industrial crops for the transition period from conventional to organic production is proposed. The proposed approach is based on the need to compensate for losses of enterprises in the refusal to use chemicals, taking into account the appropriate level of production intensity. Calculations were made for soybeans, turnips and sunflowers. All enterprises for each crop were divided into groups according to the level of consumption of chemicals for each crop per hectare of sown area. The studied population was equal to soybeans -95 enterprises, rapeseed -31 enterprises, sunflower -496 enterprises. Two groups were identified for soybean and rapeseed, and six for sunflower. It is determined that the level of state support for soybeans in accordance with the proposed method can be from 433,4 UAH / ha to 564,7 UAH / ha depending on the level of intensity, rapeseed -from 268,0 UAH / ha to 286,7 UAH / ha, sunflower -from 1687 UAH / ha to 2917,8 UAH / ha. It is emphasized that the developed technique can be used in the calculation of possible subsidies for the transition period for other crops. Ключові слова: державна підтримка, перехідний період, органічне сільське господарство, інтенсивність виробництва, дотації.
doi:10.32702/2306-6806.2021.1.92 fatcat:3i6h7extyvg77gyvukeyupyskm