Marketing Innovations in Retail Trade
Innowacje marketingowe w handlu detalicznym

2016 Problemy Zarzadzania  
Celem artyku u jest okre lenie kluczowej roli, jak odegra y innowacje marketingowe w zmianach zachodz cych w handlu, a co za tym idzie w stworzeniu obecnych regu dzia ania przedsi biorstw detalicznych. W artykule przyj to szerok formu innowacji marketingowych, uwzgl dniaj c równie model biznesowy, co pozwoli o na zaliczenie w poczet innowacji marketingowych równie nowych form handlu. Te nowe formy handlu, które na wiecie rozwija y si od po owy XIX w., a od lat 90. ubieg ego wieku znacz co
more » ... ieku znacz co zmieniaj struktur handlu i zachowania konsumentów równie w Polsce, uznano za innowacje radykalne. Podobn rol odegra y: marka w asna, samoobs uga, loss leaders, merchandising, znaczki handlowe czy lokalizacja sklepów w centrach handlowych. Obecnie wiele innowacji marketingowych jest stymulowanych przez rozwój nowoczesnych technologii; maj one g ównie charakter przyrostowy. S owa kluczowe: handel detaliczny, innowacja, marketing.
doi:10.7172/1644-9584.57.3 fatcat:fxla7n5mmfhonkibbhi66ntzoa