Common Bacterial Skin Infections in Children

Savaş Yaylı
2011 Turkderm  
Özet Bakteriyel deri infeksiyonları, çocukluk çağında hastane başvurularının başlıca sebeplerindendir. Hafif şiddette yüzeyel folikülitlerden, hastane yatışı gerektiren stafilokoksik haşlamış deri sendromu gibi komplike infeksiyonlara kadar geniş bir grup hastalığı içerir. Bu infeksiyonlara en sık neden olan patojenler stafilokok ve streptokoklardır. Bakterilerin genel olarak antimikrobiyal direncindeki artış, deri infeksiyonlarının tedavisini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, klinik görünümüyle
more » ... linik görünümüyle hafif şiddette olarak değerlendirilen infeksiyonların tedavisi bile önem taşımaktadır. (Türk derm 2011; 45 Özel Sayı 2: 104-8) Anah tar Ke li me ler: Çocukluk dönemi, pyodermi Sum mary Bacterial skin infections are among the major reasons for visits to outpatient clinics in childhood period. They contain a large group diseases from mild superficial folliculitis to complicated infections requiring hospitalization, such as staphylococcal scalded skin syndrome. The main pathogens that involved in these infections are staphylococcus and streptococci. The overall increase in antimicrobial resistance of bacteria makes it difficult to treat skin infections. Therefore, it is crucial even treatment of the infections considered as mild infection according to the clinical apearance. (Turk derm 2011; 45 Suppl 2: 104-8) Key Words: Childhood, pyoderma Türk derm-De ri Has ta lık la rı ve Fren gi Ar şi vi Der gi si, Ga le nos Ya yı ne vi ta ra f›n dan ba s›l m›fl t›r. Turk derm-Arc hi ves of the Tur kish Der ma to logy and Ve ne ro logy, pub lis hed by Ga le nos Pub lis hing.
doi:10.4274/turkderm.45.s18 fatcat:gt4xkoizbbccjb2kshzexuegle