Dylematy prawa ubezpieczeń obowiązkowych a kodeks ubezpieczeń

Eugeniusz Kowalewski
2010 Studia Iuridica Toruniensia  
Dylematy prawa ubezpieczeń obowiązkowych a kodeks ubezpieczeń I. Wprowadzenie Regulacja prawna ubezpieczeń obowiązkowych jest de lege lata rozproszona i wysoce niespójna. Wynika to m.in. z faktu, że jest to materia leżąca na pograniczu prawa cywilnego oraz publicznego (administracyjnego, fi nansowego), do której należy wprowadzenie i reglamentacja tzw. przymusu ubezpieczenia oraz jego egzekwowanie. To sprawia, że przyjęcie zasady jednolitości 1 stosunku ubezpieczenia (dobrowolnego i
more » ... lnego i obowiązkowego) nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z prawnym uregulowaniem materii tych ubezpieczeń. Wydaje się bowiem oczywiste, że poza uregulowaniem cywilnej problematyki (co już samo w sobie powoduje trudności w zestawieniu z ubezpieczeniami dobrowolnymi) należy zastanowić się nad legislacyjnym usytuowaniem i uporządkowaniem także problematyki publicznoprawnej w odniesieniu do reglamentacji i funkcjonowania przymusu ubezpieczenia. Propozycja opracowania, a następnie wdrożenia kodeksu ubezpieczeń (gospodarczych) 2 stanowi dobrą okazję do rozważenia zasadniczych dylematów wiążących się z potrzebą legislacyjnego porządkowania całości materii ubezpieczeń obowiązkowych. 1 Zob. W. Warkałło, Ubezpieczenia a kodyfi kacja prawa cywilnego, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1960, nr 3, s. 3-24. 2 Zob. O potrzebie kodeksu ubezpieczeń, red. E. Kowalewski, Toruń 2009.
doi:10.12775/sit.2010.010 fatcat:hqgxdlgau5bdxibmvi7rtcpkfi