Görünmez Taç Sahibi İnsanların Kurumsal Özgeci Davranışlarla Örgütsel Özdeşleşmeye Ulaşma Yolları

Ömer Okan FETTAHLIOĞLU, Alican AFŞAR
2017 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
Öz Atomu parçalamak bile bilimsel çalışmalarla mümkün hale gelmesine rağmen, insan davranış ve duygularını açıklamakta bilim bile bazı hallerde yetersiz kalmaktadır. İnsana ait genellemeler, bazı verilerden hareketle yapılan çıkarımlardan ibaret kalmaktadır. İnsanlar mekan ve zamana göre değişen kendi duygu ve düşüncelerini bile açıklamakta zorlanırken, işletme çatısı altında bir araya gelen çalışanların duygu ve davranışlarını analiz etmek ise daha zor hale gelmektedir. Araştırmamızda iş
more » ... tırmamızda iş hayatında yer alan çalışanların özgeci davranışlara yönelik algılarının, örgütsel özdeşleşme üzerinde etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Hipotezleri test etmek amacı ile Ankara OSTİM' de sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin 457 çalışanı ile yapılmış anket uygulaması, SPSS programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, özgecilik davranışları ve özdeşleşme algısı arasında pozitif yönlü orta kuvvette (,444 ve ,609 arası değerler ve p<0.01 düzeyinde) ilişki olduğu tespit edilmiştir. Özgeciliğin özdeşleşme üzerinde %28 (R 2 :,284; β:,422; p:0,000) ile %46 (R 2 :,462; β:,570; p:0,000) oran aralığında açıklayıcı şekilde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Abstract Despite split the atom is possible with scientific activities; in the explanation of human factors even science is insufficient in some state. Generalizations that belongs the human occur only from inferences that made by some data. We have difficulty to explain even our thoughts and feelings, analyzing the behavior of all employees who come together under the roof of business are becoming more difficult. In our research, it was investigated whether the perception of alturism has effect on identification behavior. Survey application that made with 457 employees of a company which working on industry sector in Ankara OSTİM for the purpose of testing hypothesis, analyzed with SPSS program. According to the findings it has been identified there is a medium strength (values between ,444 and ,609 and in level of p<0.01) positive relation between the perception of altruism and identification behavior. It has been detected alturizm oriented perceptions have explanatory effect on identification behavior oriented perception with rate of between 28% (R2:,284; β:,422; p:0,000) to %46 (R2:,462; β:,570; p:0,000).
doi:10.24988/deuiibf.2017322604 fatcat:ekmew7kl3rdmzet3jslykltzla