Derivation of engineering formulas in order to calculate energy-power parameters and a shape change in a semi-finished product in the process of combined extrusion

Natalia Hrudkina, Leila Aliieva, Payman Abhari, Mykola Kuznetsov, Serhii Shevtsov
2019 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
Досліджено можливості використання та вбудовуваності кінематичних трапецеїдаль них модулів з криволінійною границею різної форми. На основі енергетичного методу отри мані узагальнені формули для розрахунку потужності сил деформування всередині осьо вого трапецеїдального кінематичного моду ля. Відокремлені різні види вибору функцій, що описують криволінійну границю осьово го трапецеїдального модуля. Проаналізовано можливості використання відомих прийомів лінеа ризації підинтегральних залежностей
more » ... для розрахунку потужності сил деформування в разі неможливості отримання даної величини у вигляді аналітичної функції. Запропоновано шляхи отримання інженерних формул роз рахунку складових наведеного тиску всере дині осьового трапецеїдального кінематично го модуля. На основі енергетичного методу отримані формули для розрахунку поетап ного формозмінення напівфабрикату за допу щення  γ r z = 0 в межах осьового трапецеїдаль ного кінематичного модуля. Здійснено моделювання процесу комбіно ваного видавлювання порожнистих деталей з фланцем та встановлено закономірності формоутворення від геометричних парамет рів. Отримано дані про поетапне формозмінен ня напівфабрикату в процесі деформування. Проведено порівняльний аналіз розрахунко вих схем для прямолінійного трапецеїдального кінематичного модуля та з криволінійною гра ницею за допущення  γ r z = 0 в межах розгляну того модуля. Підтверджено, що освітлені шляхи отри мання інженерних формул та запропонований на їх основі алгоритм розрахунку процесів ком бінованого видавлювання спрощують розробку технологічних рекомендацій. Це стосується як визначення силового режиму видавлювання, так і попередньої оцінки формозмінення напів фабрикату з можливістю керування ви тікан ням металу в процесі деформування Ключові слова: комбіноване видавлювання, кінематичний модуль, енергетичний метод, лінеаризація функцій, процес деформування UDC 621.774
doi:10.15587/1729-4061.2019.160585 fatcat:7jltr2znxfdg3gk53wewp74tty