Investigation of Patients with Hippocampal Sclerosis Associated with Unusual Epileptic Activities

Ebru Nur Vanlı Yavuz, Hakan Yener, Zeynep Aydın Özemir, Nerses Bebek, Candan Gürses, Ayşen Gökyiğit, Betül Baykan
2016 Türk Nöroloji Dergisi  
Ge lifl Ta ri hi/Re cei ved: 23.11.2015 Ka bul Ta ri hi/Ac cep ted: 17.01.2016 Amaç: Hipokampal skleroz (HS) genelde elektroensefalografide (EEG) ön temporal elektrotlarda görülen tipik dikenler/keskin dalgalar ile ilişkilidir. Çalışmada bu odaklardan farklı lokalizasyonlarda epileptik odakların ve aktivitelerin görüldüğü olguların, tipik odakları olanlara kıyasla klinik, elektrofizyolojik özelliklerinin ve prognoz farklarının araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Merkezimizde mezyal
more » ... kezimizde mezyal temporal lob epilepsisi ile giden HS tanısıyla takipli olgular çalışmaya dahil edildi. Tüm manyetik rezonans görüntülemeler (MRG) iki ana HS tanı kriterinin (hipokampal yapılarda atrofi ve T2 ya da FLAIR sekanslarında sinyal artışı) varlığı açısından incelendi. Tüm EEG ve video EEG incelemeleri (toplam 496 adet) T1/2, F7/8, T3/4 odakları dışında farklı bir alanda epileptik aktivitesi olan ve olmayan hastalar açısından incelendi. Klinik ve diğer laboratuvar incelemeleri iki araştırmacı tarafından retrospektif olarak değerlendirildi. Olağan dışı odağı olan hastalarla olağan dışı odağı olmayan hastalar istatistiksel yöntemlerle kıyaslandı. Bulgular: Yirmisinde olağan dışı (%16,1) epileptik aktivite olan (grup 1), 104'ünde ise olağan dışı epileptik aktivite olmayan (grup 2) toplam 124 hasta çalışmaya dahil edildi. Olağan dışı epileptik aktivitelerden on biri posterior temporal (T5/T6), dördü frontal (F3/F4), dördü frontopolar (Fp1/Fp2), ikisi oksipital (O1/O2), üçü santral (CP/FC) lokalizasyonluydu ve iki hastada ise jeneralize epileptiform deşarjlar izlendi. Temel aktivite yetersizliği, interiktal nonspesifik yaygın yavaşlama, atipik nöbet sonlanma paterni grup 1'de anlamlı olarak fazla bulundu. Uygun preoperatif cerrahi hazırlık sonrası 49 hasta ameliyat olmuştu ve grup 2 de cerrahi sonrası daha iyi prognoza eğilim olsa da her iki grup arasında ameliyat sonrası prognoz açısından anlamlı farklılık yoktu. Sonuç: Çalışmamız HS olgularında %15,9 oranında olağan dışı epileptik odakların görülebildiğine dikkat çekmiştir. Bazı HS olguları bu atipik interiktal EEG bulgularını göstermekle birlikte, uygun şekilde preoperatif incelemeleri yapıldığında, iyi post-operatif prognoz gösterebilmektedir. Anahtar Kelimeler: Mezyal temporal lop epilepsisi, hipokampal skleroz, elektroensefalografi, prognoz Objective: Hippocampal sclerosis (HS) is usually associated with typical anterior temporal spikes/sharp waves in the electroencephalography (EEG). We aimed to investigate the clinical, electrophysiologic differences, and prognosis between HS patients with unusual epileptic foci in comparison with patients with typical foci. Materials and Methods: Patients diagnosed who were diagnosed as having mesial temporal lobe epilepsy with HS in our center were included. All magnetic resonance imaging (MRI) results were investigated for the presence of two major criteria of HS diagnosis, namely T1 atrophy and T2 hyperintensity. All EEG and video-EEG investigations (a total of 496) were re-evaluated for unusual epileptic activities except T1/2, F7/8, T3/4 foci. Clinical and other laboratory data were retrospectively reevaluated by two investigators and the groups with usual and unusual epileptic activities for this syndrome were statistically compared. Results: A total of 124 patients including 20 (16.1%) with unusual epileptic activities (group 1) and 104 patients with typical foci (group 2) were evaluated. We observed 11 posterior temporal (T5/T6), four frontal (F3/F4), four frontopolar (Fp1/2), two occipital (O1/O2), three central (CP/FC) unusual foci, and two Öz Sum mary 68 generalized epileptiform discharges in these 20 patients. Impaired background activity, nonspecific interictal diffuse slowing, and atypical seizure offset patterns were more frequently observed in group 1. Forty-nine patients underwent surgery after appropriate preoperative diagnostics; there was no significant difference in the postoperative outcome between the groups despite a tendency to better prognosis in group 2. Conclusion: Our study showed that unusual epileptic foci could be seen in 16.1% of patients with HS. Although some patients with HS have these atypical interictal EEG findings, they might obtain good post-operative outcomes when preoperative diagnostics are appropriately planned. Keywords: Mesial temporal lobe epilepsy, hippocampal sclerosis, electroencephalography, prognosis Turk J Neurol 2016;22:67-72 Vanlı Yavuz ve ark.; Hipokampal Sklerozda Olağan Dışı Epileptik Aktiviteler İlk nöbet yaşı, yıl, ortalama (SS) 13,90 (9,90) 13,25 (11,39) Anlamlı değil Bilateral HS, sayı (%) 8 (40,0) 23 (22,1) Anlamlı değil Status epileptikus, sayı (%) 5 (25,0) 14(13,5) Anlamlı değil İlaca dirençlilik, sayı (%) 17 (85,0) 85 (81,7) Anlamlı değil Mental retardasyon, sayı (%) 4 (20,0) 17 (16,3) Anlamlı değil Ateşli havale öyküsü, sayı (%) 15 (75,0) 65 (62,5) Anlamlı değil Ateşli status epileptikus, sayı (%) 5 (25,0) 14 (14,1) Anlamlı değil Ailede epilepsi öyküsü, sayı (%) 6 (30,0) 29 (27,9) Anlamlı değil EEG Temel aktivitede yetersizlik, sayı (%) 5 (25,0) 3 (2,9) <0,003* TİRDA, sayı (%) 3 (15,0) 32 (30,8) Anlamlı değil FİRDA, sayı (%) 13 (65,0) 44 (73,3) Anlamlı değil İnteriktal nonspesifik yavaşlama, sayı (%) Yaygın Bölgesel Yavaşlama olmaması 9 (45,0) 9 (45,0) 2 (10,0) 18 (17,3) 59 (56,7) 27 (26,0) 0,024** Aktivitenin HV sırasında artışı, sayı (%) 3 (15,0) 20 (19,2) Anlamlı değil Aktivitenin İFS sırasında artışı, sayı (%) 1 (5,0) 1 (1,0) Anlamlı değil Aktivitenin uykuda sırasında artışı, sayı (%) 2 (10,0) 22 (21,2) Anlamlı değil İktal EEG; 79 hastada yapılmış 109 VEM*** Unilateral nöbet başlangıcı, sayı (%) Bilateral nöbet başlangıcı, sayı (%) Tanımlanmamış nöbet başlangıcı, sayı (%) 9 (64,3) 1 (7,1) 4 (28,6) 38 (66,7) 4 (7,0) 15 (26,3) Anlamlı değil Nöbet başlangıç paterni, sayı (%) Ritmik teta, sayı (%) Ritmik teta, sayı (%) Süpresyon/hızlı ritm, sayı (%) 5 (35,7) 1 (7,1) 8 (57,1) 32 (56,1) 3 (5,3) 22 (38,6) Anlamlı değil Dominant nöbet ritmi, sayı (%) Ritmik teta, sayı (%) Ritmik teta, sayı (%) Diğer (alfa/hızlı aktivite), sayı (%) 12 (85,7) 1 (7,1) 1 (7,1) 47 (82,5) 3 (5,3) 7 (12,3) Anlamlı değil Nöbet bitiş ritmi, sayı (%) Ritmik teta, sayı (%) Ritmik teta, sayı (%) Diğer (alfa/hızlı aktivite), sayı (%)
doi:10.4274/tnd.80037 fatcat:pgtq5wl64vhspjvlinxmlyuc3q