Harmony in chinese communication – the polish (european) point of view
HARMONIA W KOMUNIKACJI O CHIŃSKIM CHARAKTERZE – 1 S POSTRZEŻENIA Z POLSKIEJ (EUROPEJSKIEJ) PERSPEKTYW

Katarzyna Mazur-Kajta, Politechnika opolska
2018 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest zagadnieniu harmonii oraz jej wagi w komunikacji o chińskim charakterze. Celem głównym, prócz powyższego, jest uwrażliwienie Europejczyków i Chińczyków na różnice w postrzeganiu istoty harmonii. Autorka poprzez analizę przykładów, będących efektem wywiadów przeprowadzonych wśród obcokrajowców zatrudnionych w Chińskiej Republice Ludowej w 2009 i 2017 r., oraz literatury przedmiotu przybliża kategorię harmonii z punktu widzenia mieszkańców Polski/Europy oraz
more » ... Polski/Europy oraz obywateli ChRL. Wymienione w artykule przykłady ukazują m.in., iż nie każdy mieszkaniec ChRL zachowuje się pro-harmonijnie, w polskim/europejskim tego słowa znaczeniu, na co wpływ ma odmienne definiowanie pojęcia harmonii i harmonijnych relacji. Słowa kluczowe: harmonia, komunikacja międzyludzka, komunikacja społeczna, Chiny. HARMONY IN CHINESE COMMUNICATION -THE POLISH (EUROPEAN) POINT OF VIEW Abstract: This article describes the challenges and importance of harmony in Chinese communication. The main purpose, in addition to the above mentioned, is to raise awareness in European and Chinese society of the differences in the perception of the nature of harmony. Based on the interviews performed with foreigners living in China in 2009 and 2017, and the literature review, the author approaches the different sides of harmony from the point of view of Poles/ Europeans and citizens of the People's Republic of China. The mentioned examples show, among others, that not every citizen of the PRC behaves pro-harmoniously in the Polish/ European sense, what is influenced with the different definition of the concept of harmony and harmonious relations.
doi:10.29119/1641-3466.2018.124.5 fatcat:oljwskx2r5d2hft4knvxfkk63q