Üniversite Öğrencilerinin Mezun Oldukları Lise Türünün, Akademik Başarı ve Eleştirel Düşünme Eğilimi Üzerindeki Etkisi

Mehmet Taha ESER
2016 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Öz: Bu araştırmanı amacı, üniversite öğrencilerinin mezun oldukları lise türünün akademik başarı ve eleştirel düşünme eğilimi üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Çalışmada, öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri ile matematik dersi akademik başarıları bağımlı değişken, mezun oldukları lise türü bağımsız değişken, matematiğe ilişkin tutum puanları ise ortak değişken olarak kullanılmıştır. Adnan Menderes Üniversitesi'nde 2011-2012 Öğretim Yılı Güz
more » ... retim Yılı Güz Dönemi'nde temel matematik dersini alan 525 birinci sınıf öğrencisi araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde, tek yönlü MANCOVA'dan yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; lise türü faktörünün alt gruplarına göre hem eleştirel düşünme hem de akademik başarı ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Lise türünün akademik başarı üzerindeki etkisinin lise türünün eleştirel düşünme üzerindeki etkisine kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Lise türü, matematik başarısı, eleştirel düşünme becerisi, tutum Abstract: The objective of this study is to examine the effect of the high school type of the university students on academic achievement and disposition for critical thinking. The study has a relation screening model. The study included critical thinking dispositions of students and their academic achievements in mathematics as dependent variables and their scores for attitudes towards mathematics as common variable. The study group of the research consists of 525 first year students at the Adnan Menderes University taking mathematics course during the Fall Semester of the academic year of 2011-2012. One-Way MANCOVA was used in analysing the data. It was observed that the data set provided all assumptions of one-way MANCOVA. According to the findings, it was concluded that there was a significant difference between both critical thinking and academic achievement averages according to the sub groups of school type factor. It was determined that the effect of school type on academic achievement was higher than the same on critical thinking.
doi:10.17860/efd.61075 fatcat:m26nvveyzfdadk4vxa6kz3nrwm