Η Μυκηναϊκή πολιτισμική παρουσία στο βόρειο Αιγαίο (Μυκηναϊκή κεραμική στην κεντρική Μακεδονία)

Ολυμπία Ευαγγέλου Κωνσταντίνου
2019
Η παρούσα εργασία μελετά την παρουσία της Μυκηναϊκού τύπου κεραμικής από τη συλλογή του French και από τους υπόλοιπους οικισμούς και τα νεκροταφεία της Μακεδονίας με στόχο την κατανόηση της έκτασης, έντασης και του χαρακτήρα της Μυκηναϊκής πολιτισμικής παρουσίας στην Κεντρική, σε σχέση με τις άλλες περιοχές της Μακεδονίας. Καταρχάς, γίνεται μια ανασκόπηση της μέχρι τώρα έρευνας και αναφέρονται τα ερωτήματα που αυτή έχει θέσει. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία και ο σκοπός της καταγραφής
more » ... της Μυκηναϊκού τύπου κεραμικής από τη συλλογή του French και ακολουθεί κατάλογος των οστράκων και συζήτηση των δεδομένων. Έπειτα, παρουσιάζονται οι οικισμοί της Μακεδονίας και η Μυκηναϊκού τύπου κεραμική που βρέθηκε σε αυτούς και ακολουθεί συζήτηση των δεδομένων. Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται παρουσίαση των νεκροταφείων στα οποία βρέθηκε Μυκηναϊκού τύπου κεραμική, παρουσίαση της κεραμικής και συζήτηση των δεδομένων. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται σύνθεση και συζήτηση των πληροφοριών που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια και εξάγονται κάποια συμπεράσματα σχετικά με την παρουσία της Μυκηναϊκού τύπου κεραμικής στη Μακεδονία
doi:10.26262/heal.auth.ir.307615 fatcat:d5zsrszq6bbqdojz5pmik23csy