The efficacy of lamivudine in the treatment of reactivation of chronic hepatitis B virus infection in patients on immunosuppressive therapy

Natasa Popovic, Neda Stojkovic-Svirtlih, Jasmina Simonovic-Babic, Ivan Boricic, Nada Tomanovic, Nikola Mitrovic, Dragan Delic
2011 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
1 Клиника за инфективне и тропске болести, Клинички центар Србије, Београд, Србија; 2 Институт за патолошку анатомију, Медицински факултет, Универзитет у Београду, Београд, Србија УВОД Ин фек ци ја ви ру сом хе па ти ти са Б (HBV) широ ко је рас про стра ње на у све ту. Про це њује се да су око 350 ми ли о на љу ди хро нич ни но си о ци по вр шин ског ан ти ге на за хе па титис Б (HBsAg) [1] . У при род ном то ку хронич не HBV ин фек ци је, под ко јом се под разу ме ва по сто ја ње HBsAg-по зи
more » ... ја ње HBsAg-по зи тив но сти дуже од шест ме се ци, у сва ком тре нут ку мо же до ћи до ре ак ти ва ци је бо ле сти. То је по ја ва ак тив не не кро ин фла ма ци је је тре, пра ће не тро стру ким по ве ћа њем вред но сти ами нотран сфе ра за, и мо же на ста ти код бо ле сни ка ко ји су не ак тив ни но си о ци HBsAg или код оних с пре ле жа ним акут ним хе па ти ти сом Б, тј. HBsAg-не га тив них, од но сно ан ти-HB co re (ан ти-HBc) по зи тив них [1] [2] [3] [4] . Ре ак ти ва ција нај че шће на ста је као по сле ди ца на ру шеног имун ског си сте ма до ма ћи на услед придру же не ин фек ци је (нпр. ви ру сом ху ма не иму но де фи ци јен ци је), ма лиг не бо ле сти, а као чест узрок из два ја се при ме на иму носу пре сив не те ра пи је, на ро чи то кор ти ко стеро и да [2, 3, 5-9]. Уко ли ко до ђе до ре ак ти ва-ци је хро нич не HBV ин фек ци је то ком имуно су пре сив не те ра пи је или хе ми о те ра пи је, ле че ње је по треб но об у ста ви ти и за по че ти ан ти ви ру сну те ра пи ју не ким од ана ло га нукле о ти да или ну кле о зи да [2, 10]. При ме на ла ми ву ди на по ка за ла се де ло твор ном у лече њу ве ћи не бо ле сни ка код ко јих је на ступи ла ре ак ти ва ци ја хро нич не HBV ин фекци је [10, 11] . Циљ ра да био је да се при ка же ефе кат лами ву ди на у ле че њу ре ак ти ва ци је хро нич не HBV ин фек ци је код HBsAg-по зи тив не бо лесни це са сар ко и до зом ко ја је при ма ла корти ко сте ро и де, као и HBsAg-не га тив не и анти-HBc по зи тив не бо ле сни це са не хоч кинским (non-Hod gkin) лим фо мом (NHL) на хеми о те ра пи ји ци кло фос фа ми дом, док со руби ци ном, вин кри сти ном и пред ни зо ло ном (про то кол CHOP). ПРИКАЗ ПРВОГ БОЛЕСНИКА Же на ста ра 35 го ди на при мље на је у фе бруа ру 2010. го ди не на бол нич ко ле че ње у Кли-КРАТАК САДРЖАЈ Увод Ре ак ти ва ци ја хро нич не ин фек ци је ви ру сом хе па ти ти са Б (HBV) то ком иму но су пре сив не те рапи је или хе ми о те ра пи је че сто на ста је код осо ба ко је су но си о ци по вр шин ског ан ти ге на за хе па титис Б (HBsAg), али мо же на ста ти и код оних ко ји су HBsAg-не га тив ни и ан ти-HBc по зи тив ни. При мена ла ми ву ди на у ле че њу ре ак ти ва ци је хро нич не HBV ин фек ци је до во ди до по вољ ног ис хо да код нај ве ћег бро ја бо ле сни ка. У ра ду је при ка зан ефе кат при ме не ла ми ву ди на у ле че њу ре ак ти ва ције хро нич не HBV ин фек ци је као по сле ди це при ме не иму но су пре сив не те ра пи је. При ка зи бо ле сни ка Пр ва бо ле сни ца, ста ра 35 го ди на, с хро нич ном HBV ин фек ци јом, ле че на је пред ни зо ло ном због сар ко и до зе плу ћа. По сле че ти ри ме се ца код бо ле сни це се зна чај но по ве ћала ак тив ност ами но тран сфе ра за уз по ја ву ик те ру са. Па то хи сто ло шки на лаз би оп та та је тре по казао је хро нич ни Б ви ру сни хе па ти тис, сна жне ак тив но сти у ста ди ју му бр зо на ста ле ци ро зе. Бо лесни ца је ле че на ла ми ву ди ном уз по сте пе но сма ње ње до зе пред ни зо ло на, што је до ве ло до њеног пот пу ног кли нич ког и би о хе миј ског опо рав ка. Дру га бо ле сни ца, ста ра 40 го ди на, HBsAg-не гатив на, с анам не стич ким по дат ком о пре ле жа ном акут ном хе па ти ти су Б, ле че на је хе ми о те ра пијом због не хоч кин ског (non-Hod gkin) лим фо ма. На кон тре ћег ци клу са хе ми о те ра пи је зна чај но се по ве ћа ла ак тив ност ами но тран сфе ра за; хе ми о те ра пи ја је пре ки ну та, али је на ста вљен да љи пораст ак тив но сти ами но тран сфе ра за. У том тре нут ку код бо ле сни це је утвр ђе на HBsAg-по зи тивност, а PCR ана ли зом от кри ве на зна чај на ре пли ка ци ја ви ру са. Те ра пи ја ла ми ву ди ном до ве ла је до опо рав ка бо ле сни це и омо гу ћи ла на ста вак хе ми о те ра пи је. За кљу чак Уко ли ко до ђе до ре ак ти ва ци је хро нич не HBV ин фек ци је услед при ме не иму но су пресив не те ра пи је, ова кво ле че ње тре ба об у ста ви ти и од мах за по че ти ан ти ви ру сну те ра пи ју. Ла миву дин сни жа ва ни во HBV ДНК, по бољ ша ва ток бо ле сти и омо гу ћа ва да љу при ме ну иму но су пресив не те ра пи је и хе ми о те ра пи је. Кључ не ре чи: хро нич на HBV ин фек ци ја; иму но су пре сив на те ра пи ја; ла ми ву дин
doi:10.2298/sarh1112824p pmid:22338485 fatcat:janm3yhbavbyjlh6l5w73j67s4