Saobracajna politika i odrzivi urbani razvoj u savremenom drustvenom ambijentu

Gruja Kostadinovic
2017 Vojno delo  
Универзитет "Унион -Никола Тесла", Београд Факултет за право, безбедност и менаџмент "Константин Велики", Ниш ежиште савременог приступа у саобраћајној политици јесте на оптимизацији ефикасности постојеће саобраћајне инфраструктуре, управљању захтевима за превоз, као и на промовисању масовнијег коришћења јавног градског превоза и осталих еколошких видова превоза. Главни смер политике одрживог развоја у саобраћају јесте нагло успоравање негативних утицаја на животну средину, стабилизацију и
more » ... табилизацију и смањење негативних утицаја, како би се осигурао релативно пристојан живот будућим генерацијама. Приоритет Србије и земаља региона мора да буде побољшање економске ситуације са развојем привредних односа са иностранством путем већег пласмана производа и услуга, јачање инвестиционе активности на планирању и изградњи саобраћајне инфраструктуре. Актуелни трендови регионалних и економских интеграција неизоставно узрокују бројне промене и захтевају модификације у свим сегментима социјално-економског живота. Од посебног је значаја саобраћајни сектор који се сматра крвотоком сваке државе и региона, али и главним предусловом за обављање осталих привредних активности. Кључне речи: саобраћајна политика, одрживи урбани развој, привреда, друштво, амбијент Увод аобраћај представља један од најзначајнијих сектора који доприноси привредном развоју и напретку људског друштва. Основа је свих привредних активности и осигурања квалитета животног стандарда. Саобраћајна политика је део опште економске политике друштва. Захваљујући саобраћају остварују се потребе и очекивања одговарајуће мобилности у вези не само са саобраћајем роба и услуга, већ и са обављањем посла, образовањем, спортом и рекреацијом. Такође, саобраћај увелико доприноси уштедама у производњи, јер доводи до лакше доступности појединих тржишта и повећања конкурентности на удаљеним тржиштима.
doi:10.5937/vojdelo1702356k fatcat:6sicbf56hndphkvea6obecbl6u