Lietuvos investicinių fondų veiklos vertinimas taikant kompleksinio vertinimo modelį

Jelena Stankevičienė, Irma Gavrilova
2012 Business: Theory and Practice  
Įteikta 2011-09-11; priimta 2012-01-16 santrauka. Straipsnyje nagrinėjami mokslinės literatūros šaltiniuose aprašyti investicinių fondų veiklos vertinimo metodai ir modeliai, Lietuvos investicinių fondų naudojami grąžos bei rizikos rodikliai, fondų valdytojų efektyvumą atspindintis Treynor-Mazuy modelis ir jo efektyvumas. Išnagrinėjus investicinių fondų veiklos vertinimo aspektus, siūloma investicinių fondų veiklą vertinti kompleksinio vertinimo SAW metodu. Remiantis investicinių fondų
more » ... inių fondų vertinimo metodais, parengtas kompleksinis fondų veiklos vertinimo modelis. Pasirenkami investicinių fondų veiklos vertinimo kriterijai -grąžos ir rizikos rodikliai bei fondų charakteristikos. Apžvelgiama Lietuvos investicinių fondų rinka ir jos plėtros tendencijos. Siūlomas daugiakriteris investicinių fondų vertinimo modelis aprobuotas vertinant Lietuvos fondų veiklą. Tyrimo rezultatai parodė, kad modelis yra adekvatus ir gali būti toliau plėtojamas vertinant investicinių fondų veiklos rezultatus. reikšminiai žodžiai: efektyvumas, grąža, investicinis fondas, kompleksinio vertinimo modelis, SAW (Simple Additive Weighting) metodas, veiklos vertinimo metodai. abstract. Previous studies of mutual funds evaluation models and methods are examined in the article. The rates of risk and return, used by Lithuanian mutual funds, the timing ability Treynor-Mazuy model and their efficiency are discussed. The complex evaluation SAW method is chosen as the solution to mutual funds performance evaluation problem. Based on mutual funds evaluation methods, complex mutual funds performance evaluation model is proposed. The rates of risk and return and funds characteristics are chosen as mutual funds evaluation criteria. Development tendencies of Lithuanian mutual fund market are reviewed. The performance of Lithuanian mutual funds is chosen to apply the prepared model after carrying out analysis of Lithuanian mutual fund market.
doi:10.3846/btp.2012.10 fatcat:elc6kkx4hfeexfne6nbfhwsarq