ENDOMETRİAL ÖRNEKLEM SONUÇLARIMIZ: 1403 OLGUNUN İNCELENMESİ

Özgül Özgan Çelikel, Özlem Doğan, Dilek Benk Şilfeler
2017 Zeynep Kamil Tıp Bülteni  
Amaç: Probe küretaj endometrial hastalıkların tanısını koymada sık kullanılan bir yöntemdir. Çalışmamızın amacı kliniğimizde yapılan endometrial örneklem endikasyonlarını, olguların örneklem sonrası histopatolojik sonuçlarını, premenapozal ve postmenapozal olarak karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında kliniğimizde yapılan endometrial örneklemler, hasta dosyaları retrospektif olarak incelenerek değerlendirildi. Hastalar premenapozal ve postmenapozal olarak
more » ... stmenapozal olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların yaş aralıkları, başvuru nedenleri ve histopatolojik inceleme sonuçları istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Premenapozal grupta 969 ( %69.1) hasta ve postmenapozal grupta 434 ( %30.9) hasta mevcuttu. Premenopozal grup yaş ortalaması 45.06 ± 3.4 yaş idi. Postmenopozal grupta yaş ortalaması 51.05 ± 8.6 yaş idi. Endometrial örnekleme yapılan hastaların ensık başvuru nedenleri, premenopozal grupta anormal uterin kanama %69.1, postmenopozal grupta ise %16 kontrol amacıyla gelip endometrial kalınlık tesbit edilenler idi. Sonuç: Anormal uterin kanama nedeniyle yapılan endometrial örneklemeler tanı ve tedavide yaygın olarak kullanılır. Özellikle postmenapozal dönemde endometrium kanserinde erken tanı için önemlidir. Premenapozal endometrial örnekleme endikasyonu koyarken seçici davranmalıdır. Anahtar Kelimeler: anormal uterin kanama; postmenapozal kanama; endometrial örnekleme ABSTRACT Introduction and Aim: Probe curettage is a method commonly used in the diagnosis of endometrial disease. The aim of our work done in our clinic endometrial sampling indications, cases of the sample after the histopathological results, to compare the premenopausal and postmenopausal. endometrial samples done in our clinic, patients were evaluated retrospectively analyzed. Patients were divided into two groups premenopausal and postmenopausal. The age range of the patients, the cause and histopathological results were compared statistically. Results: In 969 premenopausal group (69.1%) patients and in post-menopausal group, 434 (30.9%) patients were available. Premenopausal mean age was 45.06 ± 3.4 years. The average age was 51.05 ± 8.6 years in postmenopausal group. Endometrial sampling cause of otitis media visit commonly refer patients who, abnormal uterine bleeding in premenopausal women, 69.1%, and in postmenopausal women who were determined to come in order to control 16%of endometrial thickness.
doi:10.16948/zktipb.292821 fatcat:znq543atjnflrl4b7vfhmd5coa