Corrigendum to "Cyclin G2 Suppresses Glomerulosclerosis by Regulating Canonical Wnt Signalling"

Chenyang Zhao, Jinlan Gao, Sen Li, Qi Liu, Xiaoyu Hou, Shenghuan Liu, Xuesha Xing, Manni Sun, Shusen Wang, Yang Luo
2019 BioMed Research International  
doi:10.1155/2019/4104265 fatcat:flb6qdkxizhmtjwp2mt63oqusm