Estat plurinacional i infraestructures

Germà Bel i Queralt
2017 Debats. Revista de cultura, poder i societat  
RESUM Les economies madures tendeixen a invertir menys en nova construcció i molt més en manteniment i gestió. Això és particularment important en el cas d'Espanya, que -a més de ser una economia madura-presenta un gran excés de capacitat general en tots els modes interurbans, i particularment en els corredors radials. El punt clau en una reorganització de la política d'infraestructures en un hipotètic estat que es reconegui a sí mateix com plurinacional és la transferència de la gestió a les
more » ... e la gestió a les unitats integrants de la federació, i en alguns casos també de la titularitat. En aquesta línia, en aquest treball es presenta un nou model de política d'infraestructures per a una Espanya diferent, que aprèn de les experiències i lliçons de fórmules ja aplicades a parts d'Europa i els EUA. Paraules clau: política territorial, transport, gestió, finançament. ABSTRACT. Plurinational State and Infrastructures Mature economies tend to invest less in new construction and more in maintenance and management. This is particularly important in the case of Spain, which -in addition to being a mature economy-presents a huge excess capacity in all interurban modes, and particularly in the radial corridors. The key to a reorganization of the infrastructure policy in a hypothetical state that recognizes itself as multinational is the transfer of management to units forming the federation; in some cases, ownership should be transferred as well. In this regard, this paper presents a new model of infrastructure policy for different Spain, and it does so by taking advantage of lessons taught from other infrastructure policies widely applied in parts of Europe and the US.
doi:10.28939/iam/debats.131-1.6 fatcat:ydpryn6ir5glrky4grn2oqxhle