Elektrodiyaliz proseslerinden kaynaklanan konsantre akımın minimizasyonu ve tekrar kullanılabilirliğini incelenmesi : Tekstil atıksuyu örneği

Fatih İlhan
2017 Sakarya University Journal of Science  
ÖZ Membran prosesler hem içme suyu arıtımında hem de atıksu arıtımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu arıtım yöntemi en genel anlamda arıtımdan ziyade bir ayırma prosesidir. Yalnız bu arada da konsantre oluşumunun önüne geçmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenden ötürü en büyük problem olarak membran proseslerden kaynaklanan konsantre kısmın arıtımı için de ekstra çaba sarf edilmektedir. Bu durumda yeni membran proseslerin kullanımına ve yeni çalışma metotlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
more » ... maktadır. Bu nedenle ilk olarak klasik elektrodiyaliz (KED) prosesi ile çalışılmıştır. Bu proseste oluşan konsantre akım oranı %10 (1L atıksu /0,1 L konsantre kısım), konsantre akım tekrar tekrar kullanılarak 15 L atıksu arıtımı gerçekleştirilmiş ve konsantre akım %0,67 oranına kadar indirgenebilmiştir. Benzer şekilde bipolar membranlı elektrodiyaliz (BMED) prosesinde de anolit ve katolit olarak 0,1L başlangıç çözeltisi konulduğunda tekrarlı arıtım sonucunda konsantre akım(20 L atıksu, 0,1 L anolit,0,1 L katolit olup) %1 seviyelerine kadar indirgenebilmiştir. Bu çalışmada konsantre akımın elektrodiyaliz proseslerinde tekrar tekrar kullanılabileceği ve minimize edilebileceği görülmüştür. Aynı zamanda BMED prosesi ile PH değeri 0,32 M H + ve 0,38 M OHdeğerine sahip karışık asidik ve alkali çözeltiler elde edilmiştir. Başlangıç değerlerine bakıldığında 47,5 kat (0,38/0,008) ve (0,32/0,009) 35,6 kat daha yoğun alkali ve asidik çözeltiler elde edilebilmiştir. Anahtar Kelimeler: Membran Prosesler, elektrodiyaliz, konsantre akım, bipolar membran elektrodiyaliz, ast-baz ger, kazanımı ABSTRACT Membarane processes are widely used in both drinking water treatment and wastewater treatment. This method is separation process, in the most general sense, rather than treatment. In the meantime, it is not possible to avoid reject formation. For this reason, the biggest problem is the extra effort required to remove the reject from the membrane processes. In this case, the use of new membrane processes and new operation methods are needed. For this reason, at the first stage, textile wastewater were treated by classical electrodialysis (CED) process. 10% (1 L wastewater / 0.1 L rejected portion) of the concentrate stream was generated from this process. Utilizing the reject, 15 L of wastewater treatment was realized. At this point, the concentrate stream can be reduced to 0.67%. Likewise, in the bipolar membrane electrodialysis (BMED) process, when the initial solution of anolite and catholyte was placed as a 0.1L initial solution, the reject flow (20 L wastewater, 0.1 L anolite, 0.1 L catholyte) could be reduced to 1%. In this study, it was observed that the reject stream could be used repeatedly and minimized in the electrodialysis processes. At the same time, mixed acidic and alkaline solutions with pH value of 0,32 M H+ and 0,38 M OH-value were obtained by BMED process. According to the initial values, 47.5 times (0.38 / 0.008) and (0.32 / 0.009) 35.6 times more concentrated alkaine and acidic solutions were obtained
doi:10.16984/saufenbilder.304492 fatcat:pznzzajzzzh2zgjsu2apakg3xa