Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z ASD. Analiza przypadku

Małgorzata Płoszaj
2018 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica  
Celem artykułu jest ukazanie efektów podejmowanych działań skoncentrowanych na wspomaganiu rozwoju dzieci z ASD realizowanych w nurcie eklektycznym ukierunkowanym na poszukiwanie technik dostosowanych do indywidualnej osoby i jej problemów. Dzieci (w wieku 5–7 lat) poddane zostały dwuetapowej procedurze diagnostycznej (wstępnej i końcowej) testem PEP-R (Profil Psychoedukacyjny opracowany przez Schoplera). Pomiędzy pomiarami uczestniczyły w rocznym programie wspomagania rozwoju wykorzystującym
more » ... u wykorzystującym techniki stymulacji integracji sensorycznej, stymulacji motoryki małej i dogoterapii. Uzyskane wyniki jednostkowe świadczą o efektywności zastosowanych propozycji, lecz nie pozwalają na wyprowadzenie ogólnych konkluzji. Mogą jednak stanowić przesłankę dla prowadzenia szerszego projektu badawczego oraz opracowania indywidualnie projektowanych programów wczesnej interwencji dla dzieci z ASD.
doi:10.24917/20845596.11.12 fatcat:luw6lwaepjcmrnf23pegukptba