2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi

Mehmet KURUDAYIOĞLU, Taşkın SOYSAL
2019 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
ÖZ Bu çalışmanın amacı, 2018 yılında güncellenen Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıf) kazanımlarının 21. yüzyıl becerilerinin yaşam ve kariyer becerileri (esneklik ve uyum yeteneği, girişimcilik ve özyönetim, sosyal ve kültürlerarası beceriler, verimlilik ve hesap verebilirlik, liderlik ve sorumluluk); öğrenme ve yenilikçilik becerileri (yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim, iş birliği); bilgi, medya ve teknoloji becerilerine (bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, bilgi ve
more » ... ı, bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı) uygunluğu açısından incelenmesidir. Araştırma, nitel olarak desenlenmiştir. Çalışmanın verileri doküman analizi yoluyla toplanmıştır. Araştırmada,Türkçe Öğretim Programı'ndaki (MEB, 2018) her bir kazanım P21'in çerçevesinde yer alan yaşam ve kariyer becerileri, öğrenme ve yenilikçilik becerileri ile bilgi, medya ve teknoloji becerileri ve bu başlıklara bağlı alt becerilere uygunluğu bakımından incelemeye tabi tutulmuştur. Sonuç olarak öğrencilerimizin çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen ve her geçen gün gelişen dünyaya ayak uydurabilecek donanımlı bireyler olmaları bakımından önem arz eden 21. yüzyıl becerilerine, güncellenen 2018 programına bağlı kazanımlarda yeterli ve dengeli düzeyde yer verilmediği tespit edilmiştir. ABSTRACT The aim of this study is to examine in terms of suitability of the 21st century skills, the life and career skills (flexibility and adaptability, entrepreneurship and self-management, social and intercultural skills, productivity and accountability, leadership and responsibility); learning and innovation skills (creativity, critical thinking, communication, collaboration); information, media and technology skills (information literacy, media literacy, information and communication technologies literacy) for Turkish Language Teaching Program (Grades 1-8) gains updated in 2018. The research is qualitatively designed. Data were collected through document analysis. In the research, each achievement in the curriculum (MEB, 2018) has been examined in terms of life and career skills, learning and innovation skills, knowledge, media and technology skills and sub-skills related to these titles within the framework of P21. As a result, it is seen that students who are able to respond to the needs of the age and who are capable of adapting to every day developing world, have not been given sufficient and balanced level in the 21st century skills which are important for 2018 program.
doi:10.31592/aeusbed.621132 fatcat:e3pjm6q7qngnnnufg5zxlgbxla