Role of endothelial progenitor cells and redox potential in synovium neovascularisation
Artykuł przeglądowy Rola endotelialnych komórek progenitorowych i potencjału redoks w neowaskularyzacji błony maziowej stawu

Przemysław Rzodkiewicz, Michał Gajewski, Sławomir Maśliński, Elżbieta Wojtecka-Łukasik
2012 Rheumatology  
Rola endotelialnych komórek progenitorowych i potencjału redoks w neowaskularyzacji błony maziowej stawu Role of endothelial progenitor cells and redox potential in synovium neovascularisation P Pr rz ze em my ys sł ła aw w R Rz zo od dk ki ie ew wi ic cz z 1 1, ,2 2 , , M Mi ic ch ha ał ł G Ga aj je ew ws sk ki i 1 1 , , S Sł ła aw wo om mi ir r M Ma aś śl li iń ńs sk ki i 2 2 , , E El lż żb bi ie et ta a W Wo oj jt te ec ck ka a--Ł Łu uk ka as si ik k 1 1 1 Zakład Biochemii Instytutu
more » ... gii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie 2 Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego S Sł ło ow wa a k kl lu uc cz zo ow we e: : neowaskularyzacja błony maziowej, NADPH oksydaza, redoks, endotelialne progenitorowe komórki macierzyste. K Ke ey y w wo or rd ds s: : synovium neovascularisation, NADPH oxidase, redox, endothelial progenitor stem cells. A Ad dr re es s d do o k ko or re es sp po on nd de en nc cj ji i: : mgr farm. Przemysław Rzodkiewicz, Zakład Biochemii, Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa, tel. +48 22 646 39 96, e-mail: przemyslaw.rzodkiewicz@ir.ids.pl P Pr ra ac ca a w wp pł ły yn nę ęł ła a: : 19.03.2012 r.
doi:10.5114/reum.2012.31406 fatcat:aooong4fl5ajvmrgfmztdtuqve