Synthesis, crystal structure, and antibacterial activity of tricyclohexyltin salicylates

Shuai Zhang, Wenqiang Wang, Qingtao liu, Xiaofeng Zheng, Laijin Tian
2016 Main Group Metal Chemistry  
AbstractThree tricyclohexyltin salicylates, 3-X-5-Y-2-HOC
doi:10.1515/mgmc-2016-0014 fatcat:ycye6mszbzghvgglyxwryqbahi