Öğrenci Velilerinin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerine Karşı Tutum Düzeylerinin Dini Tutum Düzeyleriyle İlişkisi (Ön Araştırma)

ALTAŞ Nurullah
2004 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
The Correlation of the Attitude Lewls of Guan:liaııs of Students towan:l 'Prlmaıy Education Religious Culture and Ethics Course and Ethics Course' with the Religious Attitude Lewls. Courses of religious culture and ethics' wlıich have been İnstnıcted in Turkish Education since 1982 had been discussed from various directions. Nevertheless in these discussions anitude of guardians of studems to these lectures and reasons of attitudes were not investigated sufficiently. The aim of the study is
more » ... of the study is only to investigate the attitudes of guardians of primary school students towards religious education and to compare these anitudes with religious attitudes and traditiona! religious attitudes. In oıuer to determinate countereffect between two anitudes, two different tools of measuring have been developed. Finally, the validity and reliability of these tools of has been tested on the samples. keywords Religious Oılture, Religious Education, Attitudes of Guardians of Students, Traditiona!, Tools of Measuring, Testing. A. Giriş ilköğretim okullannda 1982 yılında zorunlu dersler arasına alınan Din Kültüıü ve Ahlak Bilgisi dersleri bu tarihten beri eğitim çevrelerinde tartışmalann odağında bulunmaktadır. Zorunluluğu, hukukiliği ve bilimsel dayanaklarmın sorgulanmasının yanında okul çatısı altında yapılması ve yapılma )'Öntemleri din öğretimini, akademik alanda bir çok araştınna ve toplantının merkezine yerleştinniştir. Yapılan bu toplantılarda, konu tartışılırken öğrenci veWerinin göıüş ve değerlendinneleri ile bu değerlendinnelerin hangi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterdiği çok fazla ön plana alınmamıştır. Din eğitimi bilimcileri de içinde olmak üzere yurdumuzda sosyal bilimcilerin bu konu üzerinde söylediği sözlerin önemli bir bölümü kişisel gözlemlere dayalı olarak karşımı-
doi:10.1501/ilhfak_0000000179 fatcat:qxigylpvxvdelbs67jx5xl7msy