Adnexal masses: Clinical approach and pathological findings Adneksiyal kitleler: Klinik yaklaşım ve patolojik bulgular

Bulat Aytek Şık, Baki Erdem, Yılda Arzu Aba, Serkan Kumbasar
2016 Journal of human sciences  
Our study aims to investigate patients with adnexal masses without known pathologies in conjunction with their demographic data, patient history, length of hospitalization, complications, ratio of approaching patients laparoscopically or with laparotomy, and pathological findings. Patient data were collected retrospectively by browsing patient filed. Besides clinical information such as length of hospitalization, used surgical technique, whether there was a transition to laparotomy, whether
more » ... rotomy, whether there was a perioperative complication, and pathological examination results of the sample taken, data like the radiological size of the mass, number of previous operations, circumstances that lead to comorbidity, age, and state of menopause during surgery were collected. Among 110 patients, 48 (43.6%) were applied laparoscopy, while 56 (50.9) were applied laparotomy. The mean length of surgery was 107.4±53.8 minutes (40-181 mins.). Most seen surgery indications were persistent cyst seen in 55 patients (50%) and complex cyst seen in 16 patients (14.5%). In patients diagnosed with adnexal masses, distinguishing benign and malign masses by simultaneous usage of history, physical therapy, laboratory tests, and transvaginal ultrasonography, and deciding for laparoscopy and/or laparotomy based on this for treatment, is a highly reliable method. ÖzetÇalışmamız da patolojisi bilinmeyen adneksiyal kitlesi olan hastaların, sosyodemografik verileri, hasta özellikleri, hastanede yatış süreleri, komplikasyonları, hastalara laparoskopik veya laparotomi ile yaklaşım oranları, patolojik bulguları ile birlikte değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hasta bilgileri retrospektif olarak hasta dosyalarının taranması sonucu elde edilmiştir. Hastanede kalış süresi, perioperatif komplikasyon, kullanılan cerrahi teknik, laparotomiye geçiş olup olmadığı, alınan materyalin patolojik inceleme sonucu gibi klinik bilgilerin yanında radyolojik olarak kitlenin boyutu, daha önce geçirilmiş ameliyat sayısı, komorbidite oluşturan durumlar, cerrahi esnasında menopoz durumu ve yaş gibi bilgiler değerlendirilmiştir. 110 hastanın 48 (%43,6) ine laparoskopi, 56 (%50,9) sına laparotomi yapılmıştır. Ameliyat süresi ortalaması 107,4±538 dakikadır (40-181 dk.). En sık ameliyat endikasyonu, 55 hastada (%50) saptanan persiste kist ve ikinci sıklıkta 16 hastada (%14,5) komplike kisttir. Adneksiyal kitle tanısı alan hastalarda, öykü, fizik muayene, laboratuvar tetkikleri, transvaginal ultrasonografi ile bir arada kullanılarak benign-malign ayırımının yapılması ve buna göre laparoskopi ve/veya laparotomi ile tedavisi oldukça yüksek güvenilirliğe sahiptir.
doi:10.14687/jhs.v13i2.3830 fatcat:ck6ursuivbbpxb7uy7ykhirpyy