Marital status of the population of Vojvodina at the beginning of the third millennium

Mirjana Bobic
2006 Zbornik Matice srpske za drustvene nauke  
demografska tranzicija", Vojvodina, Evropa UVOD Predmet ovog priloga je bra~na struktura stanovni{tva Vojvodine prema podacima posledweg popisa stanovni{tva iz 2002. godine. Zbog ogranienosti prostora, analiza }e biti svedena samo na osnovne pokazateqe bra~ne strukture: distribuciju stanovni{tva po bra~nom stawu, prose~nu
doi:10.2298/zmsdn0621313b fatcat:bppvwzvhfzexfmjhtkxwh72bke