Jill Harries, Law and Crime in the Roman World, Cambridge University Press 2007, X+148 stron

Piotr Kołodko
2009 Miscellanea Historico-Iuridica  
jill Harries, Law and Crime in the Roman World, Cambridge University Press 2007, X+148 stron. W ostatnim czasie znacząco wzrosło zainteresowanie rzymskim prawem karnym w Polsce 1 , choć trend ten wcześniej można zaobserwować w Europie Zachodniej. Badania nad rzymskim prawem karnym prowadził już Th. Mommsen 2 oraz włoscy romaniści 3 , jednakże to druga połowa XX w. zaowocowała zdecydowanym progresem w tej materii 4 . Warto tu odnotować przede wszystkim pracę, której znaczenia nie sposób
more » ... nie sposób przecenić przy analizie rzymskiego prawa karnego 5 . Niestety, żadnej z tych fundamentalnych monografii nie wykorzystała jill Harries. Autorka jest międzynarodowym ekspertem w zakresie prawa starożytnego Rzymu 6 . Do tej pory jej badania koncentrowały się nad kodeksem teodozjańskim 7 , ostatnim wiekiem istnienia Imperium Romanum 8 oraz na prawie i imperium rzymskim w późnym antyku 9 . Recenzowana praca nie jest jedyną anglojęzyczną monografią poświęconą szeroko pojętemu rzymskiemu prawu karnemu 10 . jednakże jest nowatorskim spojrzeniem na tę problematykę, przejawiającym się przede wszystkim na paralelnym prezentowaniu zagadnień prawnokarnych i prywatnoprawnych, tam gdzie było to możliwe, a nie ograniczeniu się tylko do przedstawienia samego prawa karnego. 1 Zob. M. Zabłocka, Romanistyka polska po drugiej wojnie światowej, Warszawa 2002, s. 123-134; eadem, Stan badań polskiej romanistyki, "Studia Prawnoustrojowe" 2007, nr 7, s. 12-13; eadem, Osiągnięcia polskich romanistów w ciągu ostatnich dwóch lat (
doi:10.15290/mhi.2009.07.15 fatcat:gtal3guxg5hh5pgea5nirevgky