Theoretical and methodological provision of justification of the enterprise activity efficiency in the marketing aspect

Olena Iastremska, Oleksandr Gerasymov
2020 Technology Audit and Production Reserves  
Об'єктом дослідження є процес визначення основних напрямів підвищення ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті, тобто з урахуванням як особливостей його внутрішнього середовища, так і суб'єктів ринку, тобто зовнішнього оточення. Однією з проблем є недостатнє врахування сучасного понятійного апарату ефективності. Окрім того важливе значення має у деяких випадках вузьке формування мети проекту без урахування маркетингового аспекту. Перешкодою може бути складність розроблення
more » ... дність розроблення переліку критеріїв щодо відбору відповідальних виконавців проекту. Часто зустрічається неповнота врахування стратегічних та поточних проблем з підвищення ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті. Обґрунтовано та розроблено пропозиції з уточнення визначення понять «ефективність» та «маркетинговий аспект», використання проектного підходу, що враховує дві основні складові ефективності. До них відносяться: об'єктивна щодо використання ресурсного потенціалу підприємств та суб'єктивна, яка враховує особливості інформаційно-комунікаційної та маркетингової взаємодії суб'єктів ринку. Ці складові ефективності дозволили усунути виявлені недоліки дослідженої проблеми. Основним результатом дослідження є обґрунтована й запропонована змістовність та послідовність етапів методичного забезпечення визначення напрямів підвищення ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті. На першому етапі доцільно сформувати мету проекту. На другому -розробити критерії щодо відбору та призначення відповідальних виконавців. Третій етап передбачає визначення та здійснення комплексного аналізу стратегічних та поточних проблем з підвищення ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті. На четвертому етапі доцільно здійснити визначення стратегічної мети та її структуризацію. П'ятий етап -обґрунтування основних напрямів підвищення ефективності. На шостому етапі доцільне формування альтернативних варіантів щодо досягнення цілей. На сьомому етапі слід оптимізувати фінансові, кадрові, виробничі, інноваційні, інформаційно-комунікаційні та маркетингові витрати проекту. Восьмий етап -розподіл відповідальності за реалізацію проекту між структурними підрозділами підприємства. При практичній реалізації розробленого методичного забезпечення існує реальна можливість переходу на альтернативні варіанти реалізації проекту в умовах постійних трансформацій, що сприяє формуванню економічного ефекту на макро-, мезо-та мікроекономічному рівнях. Ключові слова: ефективність діяльності підприємства, маркетинговий аспект, методичне забезпечення, проектний підхід, економічний ефект. Iastremska O., Gerasymov O.
doi:10.15587/2706-5448.2020.206402 fatcat:7wcamuathrhmvfo5caynwbeoou