Eyetracking as a method of testing the usability of e-learning portals

Adam Szalach
2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia  
Proces dydaktyczny wymaga stałego doskonalenia i dostosowania do tempa rozwoju technologicznego i cywilizacyjnego. Dostępność wybranych metod nauczania jest związana z wieloma czynnikami, zaś efektywność kształcenia uzależniona od dostosowania metodyki do trendów obowiązujących w danym okresie. Niestety nie zawsze owe narzędzia pozwalają na dostosowanie do coraz szybciej rozwijających się rozwiązań technologicznych. Zastany stan rzeczy wynika nie tyle z opieszałości w procesie wdrażania nowych
more » ... e wdrażania nowych metod nauczania, lecz z potrzeby przeprowadzenia szeregu procesów badawczych, eksperymentów czy analiz słuszności zastosowania właśnie takich, a nie innych rozwiązań. Wskazany problem w mniejszym stopniu dotyczy rynku komercyjnego. Tam w procesie wdrożenia nowych technologii pomija się często lub zdawkowo traktuje etap badawczy czy analityczny, licząc, iż rzeczywista ocena zostanie dokonana przez sam rynek, wykazując tym samym komercyjny sukces danego rozwiązania. Dynamika rozwoju technologii cyfrowych ostatnich lat z punktu widzenia dydaktyki wskazuje na istnienie dwóch bardzo istotnych płaszczyzn. Pierwszą z nich jest zaburzenie jakości przekazywanej informacji. Na tej płaszczyźnie najważniejsze jest, żeby uczeń potrafił wyszukać, poznać oraz odpowiednio przetworzyć konkretną informację. Jednakże proces cyfryzacji niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje, na które zwracała uwagę Ewa Głowacka w referacie inauguracyjnym na XXVI Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych w Bydgoszczy 1 , podkreślała brak równowagi pomiędzy ilością dostarczanych informacji, możliwościami poznawczymi człowieka, słabą jakością informacji czy też niskimi kompetencjami użytkowników. Kolejna płaszczyzna jest związana z cyfrową informacją, jej syntetyczną i oczywistą formą, która musi również w odpowiedni sposób zostać przedstawiona. Za skuteczność procesów wyszukiwawczych zatem musi przede wszystkim odpowiadać architektura informacji (AI) i cały GUI (ang. Graphic User Interface), który swoim wyglądem i budową ma pobudzać pożądane procesy kognitywne, być przyjazny dla 2 S. Skórka, Nowe wyzwania architektury informacji, "Bibliotetheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy" 2016, nr 2 (44), s. 10-22. 3 U. Ordon, W. Sołtysik, Skuteczność kształcenia akademickiego w formule e-learningu. Wybrane aspekty, "Edukacja -Technika -Informatyka" 2016, nr 1 (15) , s. 41. 4 M. Plebańska, P. Kopciał, Platforma e-learningowa jako narzędzie zarządzania wiedzą, "E-mentor" 2013, nr (2) 49, http://www.e-mentor.edu.pl/mobi/artykul/index/numer/49/ id/1006 [dostęp: 25.02.2018]. can significantly contribute to the increase of the quality and usability of distance learning tools. The results of the research indicate the problem of the readability of large information giants and navigational complexity.
doi:10.24917/20811861.17.20 fatcat:nelliho2uzfgfab4idhaiyeaea