Innovative Measures for Energy Efficiency at Heating Enterprises
Інноваційні заходи енергоефективності на підприємствах теплоенергетики

V. Y. Brych, Ternopil National Economic University, L. O. Bytsyura, Ternopil National Economic University
2020 Bìznes Inform  
Брич В. Я., Бицюра Л. О. Інноваційні заходи енергоефективності на підприємствах теплоенергетики Метою статті є систематизація джерельної бази щодо вивчення складу моделей управління енергоефективністю підприємств комунального сектора, аналіз їх впровадження в Україні. Проаналізовано наукову базу щодо питання еволюції, напрямків та проблем енергоефективності у сфері управління розвитком підприємств теплової комунальної енергетики в Україні. Визначено, що до переліку основних моделей управління
more » ... оделей управління розвитком підприємств теплової комунальної енергетики в Україні можна віднести такі: 1) вертикальну ієрархічну традиційну модель управління розвитком підприємств теплової комунальної енергетики в Україні, яка основана на положеннях планово-програмного підходу; 2) інноваційну модель управління розвитком підприємств теплової комунальної енергетики в Україні, яка передбачає два напрямки, пов'язані з ефективним рівнем споживання теплової енергії й ефективним рівнем енергетичного забезпечення. У результаті аналізу встановлено, що досліджувані суб'єкти даного сектора використовували впродовж 2015-2019 рр. інноваційну модель, яка пов'язана з ефективним рівнем споживання теплової енергії та енергетичного забезпечення. Доведено, що рівень енергоефективності від реалізації даної моделі в умовах функціонування вказаних підприємств залежить від їх потенціалу, підходів до управління за структурними напрямками тощо. Ключові слова: енергоефективність, теплова енергія, енергетичне забезпечення, споживання, планово-програмний підхід, інноваційна модель. Брич Василь Ярославович -доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, Тернопільський національний економічний університет (вул. Бицюра Леонід Олексійович -здобувач, кафедра міжнародного туризму і готельного бізнесу, Тернопільський національний економічний університет (вул. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9476-011X УДК 658.26:620.98:330.332.5 JEL: Q4; Q43 Брыч В. Я., Быцюра Л. А. Инновационные мероприятия энергоэффективности на предприятиях теплоэнергетики Целью статьи является систематизация базы источников, посвященных изучению состава моделей управления энергоэффективностью предприятий коммунального сектора, анализу их внедрения в Украине. Проанализирована научная база касательно вопросов эволюции, направлений и проблем энергоэффективности в сфере управления развитием предприятий тепловой коммунальной энергетики в Украине. Определено, что к перечню основных моделей управления развитием предприятий тепловой коммунальной энергетики в Украине можно отнести следующие: 1) вертикальную иерархическую традиционную модель управления развитием предприятий тепловой коммунальной энергетики в Украине, основанную на положениях планово-программного подхода; 2) инновационную модель управления развитием предприятий тепловой коммунальной энергетики в Украине, которая предусматривает два направления, связанных с эффективным уровнем потребления тепловой энергии и эффективным уровнем энергетического обеспечения. В результате анализа установлено, что исследуемые субъекты данного сектора использовали в течение 2015-2019 гг. инновационную модель, которая связана с эффективным уровнем потребления тепловой энергии и энергетического обеспечения. Доказано, что уровень энергоэффективности от реализации данной модели в условиях функционирования указанных предприятий зависит от их потенциала, подходов к управлению по структурным направлениям и т. п. Ключевые слова: энергоэффективность, тепловая энергия, энергетическое обеспечение, потребление, планово-программный подход, инновационная модель. Брыч Василий Ярославович -доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры международного туризма и гостиничного бизнеса, Тернопольский национальный экономический университет (ул. Быцюра Леонид Алексеевич -соискатель, кафедра международного туризма и гостиничного бизнеса, Тернопольский национальный экономический университет (ул. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9476-011X UDC 658.26:620.98:330.332.5 JEL: Q4; Q43 Brych V. Ya., Bytsyura L. O. Innovative Measures for Energy Efficiency at Heating Enterprises The article is aimed at organizing the database of sources concerned with studying the composition of energy efficiency management models of communal enterprises, analyzing their implementation in Ukraine. The scientific base on the issues of evolution, directions and energy efficiency problems in the management of the development of heating enterprises in Ukraine is analyzed. It is defined that a list of the main models for the development of heating enterprises in Ukraine can include the following: 1) vertical hierarchical traditional model of management of the development of heating enterprises in Ukraine, based on
doi:10.32983/2222-4459-2020-6-62-69 fatcat:tsfxddt7qzfhxacx3hvi73gsb4