Sammendrag av doktorgradsavhandlinger

Trine Brinkmann, Daniel Hedlund, Nils Holmberg, Kris Kalkmann, Bettina Perregaard
2020 Barn  
Sammendrag av doktorgradsavhandlinger Trine Brinkmann When to whisper? Moving refugee psychotraumatology beyond the clinic in welfare state Denmark Avhandling for ph.d-grad ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Disputas 13. juni 2016. Afhandlingen udspringer af en overordnet interesse i at studere, hvordan psykotraumatologi, som et forholdsvist nyt faenomen indenfor global mental sundhed, udfolder sig i en dansk velfaerdsstatslig kontekst i relation til et andet frembrydende
more » ... et frembrydende socialpolitisk fokus, efterkommere af flygtninge. Afhandlingens kapitler hviler på en underliggende antagelse om, at fremkomsten af disse faenomener giver anledning til nye konstellationer af ekspertise, nye vidensområder, nye professionelle roller og positioner samt nye subjekter i den danske velfaerdsstat, her i en folkeskolekontekst. Det empiriske afsaet er et etnografisk studie af en raekke psykosociale aktiviteter med kategorien "børn i udsatte flygtningefamilier", der fandt sted i to danske folkeskoler i 2010-2011. Intentionen med de psykosociale aktiviteter var at skabe øget opmaerksomhed omkring de barske oplevelser, flygtninge har med sig samt hvordan disse oplevelser potentielt praeger deres liv i dag samt at udvikle meningsfulde metoder til at adressere disse problemer og ultimativt støtte og styrke sociale relationer i skoler og hjem. Overordnet analyserer afhandlingen de psykosociale aktiviteter som bevaegelser af mental sundhedspleje, i et graenseland mellem klinik og hjem. Igennem kapitlerne undersøges tre forskellige slags møder i dette graenseland, henholdsvis vidensformidlende seminarer, psykosociale børnegrupper i folkeskolen samt videnspraksisser i de hjemlige omgivelser hos en familie hvor en far bliver diagnosticeret med PTSD og for hvem psykotraumatologi således bliver en del af deres levede liv. En central og implicit pointe er, at mental sygdom, og pleje heraf, er gennemgribende for rutiner og sociale relationer i hverdagslivet. Det betyder, at familiemedlemmer såvel som professionelle kontinuerligt befinder sig i ambivalente situationer, hvor de balancerer samtaler, og ikke-samtaler, om sygdom og sårbarhed. Afhandlingens titel, "When to whisper?", skal forstås som en samlende metafor, som omfatter familiemedlemmer og professionelles tvivl, usikkerhed og forvirring samt deres mere målrettede og pragmatiske tiltag i forhold til at håndtere saerlige situationer. Der argumenteres for, at disse forskellige slags hvisken tager del af en velfaerdsstatslig videns-aestetik, som er udstrakt imellem politisk italesatte og individuelt oplevede behov for at intervenere i børns familieliv på den ene side -og tøven, bekymringer og tvivl omkring interventioner på den anden. Hermed kaster afhandlingen lys over hvordan velfaerdsstatens tilstedevaer i intime sfaerer kontinuerligt udfordres og forhandles i de konkrete sociale relationer hvorigennem interventioner udfolder sig. Kontakt: Trine Brinkmann, Centre for Advanced Migration Studies, University of Copenhagen.
doi:10.5324/barn.v35i1.3432 fatcat:mvduzk6pw5f2teyciuz5wvql4e