The relationship between the Gross Motor Function Classification System and treatment modalities in children with cerebral palsy

Sumru Özel
2016 Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi  
Sarı İF, Köklü K. The relationship between the gross motor function classification system and treatment modalities in children with cerebral palsy. [Article in Turkish] Turk J Phys Med Rehab 2016;62:116-22. ÖZ Amaç: Bu çalışmada serebral palsili (SP) çocuklarda Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi (KMFSS) seviyeleri ve tedavi yöntemleri arasındaki ilişki araştırıldı; tedavi yöntemlerinin KMFSS seviyelerine göre dağılımları incelendi ve botulinum toksin kullanımına ilişkin Avrupa Uzlaşı
more » ... vrupa Uzlaşı Bildirisi tedavi yöntemleri kaba motor fonksiyon grafikleri ile karşılaştırıldı. Hastalar ve yöntemler: Ocak 2014 -Aralık 2014 tarihleri arasında SP tanısı ile hastanemizin pediyatrik rehabilitasyon ünitesinde yatarak tedavi gören 187 çocuk hastanın (108 erkek, 79 kız; ort yaş 7.0±3.0 yıl; dağılım 2-15 yıl) bilgileri geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri ve uygulanan tedavi yöntemleri (fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortez, oral antispastik tedavi, botulinum toksin veya ortopedik cerrahi) kaydedildi. Serebral palsi şiddetini belirlemede KMFSS kullanıldı. Bulgular: Hastaların büyük bölümü KMFSS'ye göre seviye 3, (%29.4) ve seviye 4 (%29.9) idi. Hastaların tamamına fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulandı. Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi'ne göre ayak-ayak bileği ortezi (AFO) kullanımı seviye 2 (%71.4) ve seviye 3'de (%43.6), oral antispastik ilaç kullanımı seviye 3 (%27.3) ve seviye 4'de (%25), Botulinum toksin uygulaması seviye 1 (%66.7) ve seviye 3'te (%74.5) ve ortopedik cerrahi uygulaması seviye 3 (%27.3) ve seviye 4'te (%28.6) en yüksekti. Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi seviyelerine göre AFO kullanımı (p=0.001) ve Botulinum toksin uygulaması (p=0.001) yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanırken, oral anti-spastik tedavi (p=0.28) ve ortopedik cerrahi (p=0.10) açısından anlamlı bir fark gözlenmedi. Fizik tedavi ve rehabilitasyon, oral anti-spastik tedavi ve Botulinum toksin uygulamalarının dağılımı, Avrupa Uzlaşı Bildirisi'nde yer alan tedavi önerileri ile uyumlu idi. Sonuç: Serebral palsili çocukların KMFSS seviyeleri göz önünde bulundurularak, multidisipliner bir rehabilitasyon programı oluşturulmalıdır. Çalışmamızın SP'li çocukların ebeveynlerine multidisipliner tedavi programının açıklanmasında yardımcı olacağı kanaatindeyiz. ABSTRACT Objectives: This study aims to investigate the relationship between the levels of the Gross Motor Function Classification System (GMFCS) and treatment modalities in children with cerebral palsy (CP), to assess the distribution of the treatment modalities according to the GMFCS levels, and to compare with the European Consensus Report of Botulinum toxin use treatment modalities -gross motor function graphs. Patients and methods: Data of 187 children (108 males, 79 females; mean age 7.0±3.0 years; range 2 to 15 years) who were hospitalized in our pediatric rehabilitation unit with the diagnosis of CP were retrospectively analyzed. Demographic characteristics of the patients and treatment modalities applied (physical therapy and rehabilitation, orthotics, oral anti-spastic treatment, botulinum toxin, or orthopedic surgery) were recorded. The GMFCS was used to determine the severity of CP. Results: According to the GMFCS Levels, the majority of the patients were at level 3 (29.4%) and level 4 (29.9%). All patients received physical therapy and rehabilitation. According to the GMFCS levels, the use of ankle-foot orthosis (AFO) was the highest at level 2 (71.4%) and level 3 (43.6%), the use of antispasticity medicine at level 3 (27.3%) and 4 (25%), Botulinum toxin application at level 1 (66.7%) and 3 (74.5%), and application of orthopedic surgery at level 3 (27.3%) and 4 (28.6%). According to the GMFCS levels, there was a statistically significant difference in the AFO use (p=0.001) and Botulinum toxin (p=0.001), while no significant difference in the oral anti-spastic treatment (p=0.28) and orthopedic surgery (p=0.10) was observed. The distribution of the use of physical therapy and rehabilitation, oral anti-spastic treatment, and Botulinum toxin procedures was compatible with the therapy recommendations covered by the European Consensus Report. Conclusion: A multidisciplinary rehabilitation program should be developed within the consideration of the GMFCS levels of children with CP. We believe that our study will be helpful to explain the multidisciplinary treatment program to the parents of children with CP.
doi:10.5606/tftrd.2016.09069 fatcat:dey5yftnwnbktd6ip4ei33jqyu