Evaluation of the Intercultural Sensitivity and Empathy Quotient Scale Scores of Term 1 and 2 Students of Baskent University Faculty of Medicine and Dentistry

Rıfat Vedat Yıldırım, Tuğçe Şençelikel
2019 Türkiye Biyoetik Dergisi  
Özet: Kültürel duyarlılık, hastalarla etkileşimde bulunurken kültürel bilgileri kullanma ve tartışmalar ve tedavi önerileri sırasında kültürü göz önünde bulundurma isteğini ayrıca hastaların değerlerini, inançlarını ve tutumlarını anlama ve bunlara saygı göstermeyi içerir. Sağlık hizmeti sunucularının hastalarının kültürleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve sağlıkta kültürün önemine duyarlı olmaları gerekmektedir. Empati, bir insanın kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu
more » ... arak onun duygu durumunu, düşünce yapısını anlaması olarak tanımlanır. Buna göre çalışmanın amacı Başkent Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Dönem 1 ve 2 öğrencilerine kültürlerarası duyarlılık ve empati skorlarını değerlendirmektir. Yöntem ve Gereçler: Bu çalışmada Başkent Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Dönem 1 ve 2 öğrencilerine kültürlerarası duyarlılık düzeylerini ölçmek için, Chen ve Starosta (2000) tarafından geliştirilen Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği (KDÖ) ile Baron-Cohen ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş empatiyi ölçen bir özbildirim ölçeği (EÖ) kullanılmıştır. Başkent Üniversitesi Tıp (T) ve Diş Hekimliği (D) Fakültesi Dönem 2 öğrencilerinin KDÖ ve EÖ skorları Dönem 1 öğrencilerine göre daha fazla olması beklenmektedir. Gerekçesi ise Dönem 2 öğrencilerinin bir önceki yıl Tıp Etiği dersi almış olmalarıdır. Bulgular: Dönem 1 ve dönem 2 öğrencileri arasında KDÖ ve EÖ skorları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. KDÖ toplam skoru ile EÖ skoru arasında bir korelasyon bulunmamıştır. Hem dönem 1 hem de dönem 2 öğrencilerinde kadınların empati ölçeği skorlarının erkeklerden fazladır ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Tartışma ve Sonuç: Dönem 1 ve dönem 2 öğrencileri arasında KDÖ ve EÖ skorları arasında anlamlı bir fark bulunmadığından bulguları birinci hipotezimizi desteklememektedir. KDÖ toplam skoru ile EÖ skoru arasında bir korelasyon bulunmadığından ikinci hipotezimiz de desteklenmemektedir. Dönem 1 ve dönem 2 öğrencilerinde kadınların empati ölçeği skorlarının erkeklerden fazla olduğu ve bu farkın da anlamlı olduğundan üçüncü hipotez, sadece EÖ bakımından desteklenmektedir. Abstract: Cultural sensitivity includes the willingness to use cultural information while interacting with patients and to consider culture during discussions and treatment recommendations, as well as understanding and respecting the values, beliefs, and attitudes of patients. Health care providers need to be aware of the cul-*
doi:10.5505/tjob.2020.63325 fatcat:z26yify6nzcqtdbfjzn6mjc52a