Materialinio skatinimo už galutinius gamybos rezultatus esmė ir jo tolesnės plėtotės kryptys

D. Birutytė
1990 Ekonomika  
Norint sukurti efektyvią materialinio skatinimo už galutinius gamybos rezultatus sistemą, padedančią spręsti aktualius ekonominės ir socialinės raidos spartinimo uždavinius, reikalinga išsiaiškinti materialinio skatinimo ekonominę prigimtį apskritai, jo ryšį su ekonominiais interesais ir poreikiais. Siekimas tenkinti poreikius nulemia visuomenės narių interesus dalyvauti gamybinėje veikloje. Ekonominiai interesai, būdami objektyvi ekonominė kategorija ir sudarydami gamybinių santykių posistemę,
more » ... santykių posistemę, dėl žmonių praktinės veiklos paviršiuje, t. y. ūkininkavimo praktikoje, pasireiškia savo konkrečiomis formomis bei ryšiais ir kartu su jais sudaro iš vidaus subordinuotą darinį. Sio integruoto darinio struktūra gali būti tokia: poreikiai-interesai-stimulai-skatinimas-suinteresuotumas. Siame straipsnyje daugiausia dėmesio bus skiriama tik materialinio skatinimo klausimui. Cia bus bandoma atskleisti materialinio skatinimo' ekonominę esmę ir prigimtį, sąveiką su ekonominiais interesais bei poreikiais ir panagrinėti tolesnės materialinio skatinimo plėtotės klausimus. Ekonominiai interesai ir materialinis skatinimas yra giminingos, vienos prigimties, tačiau skirtingo lygmens kategorijos. Interesai apima giluminę ekonominės tikrovės pusę, o materialinis skatinimas yra ūki ninkavimo praktikos, paviršinio ekonominio gyvenimo ūkio mechanizmo sudedamoji dalis. Ekonominiai interesai yra esmė, o materialinis skatinimas -jų reiškinys žmonių praktinėje veikloje. Interesai tik dėl materialinio skatinimo tampa aktyvūs ir veiksmingi. Taip pat svarbu paaiškinti materialinio skatinimo genetinį pagrindą -priskirti ji prie objektyvitĮ ar tik prie subjektyvių reiškinių. Vieni autoriai supranta ji tik kaip subjektyvią valstybės veiklą, panaudojant skatinimo formų ir metodtJ visumą (3, p. 31-36). Tačiau, norint išsiaiškinti šį reiškinį visapusiškai, nepakanka apsiriboti vien tik subjektyviąja, kaip vienintele teisinga, traktuote. Ja vadovaujantis, materialinis skatinimas neišplaukia iš realiai funkcionuojančių gamybinių santykių sistemos ir netenka savo ekonominio turinio. Tačiau yra leidinių, kuriuose materialinis skatinimas traktuojamas kaip objektyvi ekonominė kaiegorij a (2, p. 19). Daugiasluoksnėje gamybinitĮ santykitĮ sistemoje, artėjant nuo giluminių prie paviršinių sluoksnių, vyksta laipsniška materialinių santykių transformacija ir šiuo atveju kiekviena paskesnė forma išlaiko savo kokybinį apibrėžtumą -išlikti materialiniu santykiu (4, p. 149). Remiantis šia logika, prieinama prie išvados, kad interesai, būdami materialūs ir objektyvūs, savo prigimtimi paveikia kitus darinio elementus kaip stimulus, materialinį suinteresuotumą ir skatinimą, kurie taip pat tampa ekonominėmis kategorijomis. Materialinio skatinimo ekonominį pagrindą sudaro poreikiai ir inte-40
doi:10.15388/ekon.1990.16879 fatcat:bjlma3fym5h4jdq3guh4du5drq