Detection of Colletotrichum acutatum latent infections in strawberry petioles and leaves

Natasa Duduk, Mirko Ivanovic, Bojan Duduk
2008 Pesticidi i Fitomedicina  
REZIME Colletotrichum acutatum je najznačajniji prouzrokovač antraknoznog propadanja plodova jagode. Pored nekrotrofnog načina parazitiranja, deo svog životnog ciklusa može da provede kao epifit i to u vidu latentnih zaraza. Prisustvo gljive na asimptomatičnom biljnom tkivu smatra se jednim od glavnih načina širenja ovog ekonomski štetnog patogena u svetu. Ispitivanja latentne zaraze C. acutatum urađena su na veštački inokulisanim jagodama. Iniciranje sporulacije gljive na asimptomatičnim
more » ... drškama i lišću urađeno je izlaganjem biljnog tkiva delovanju herbicida parakvata, kao i niskim temperaturama, koji na različite načine izazivaju propadanje biljnog tkiva. Izlaganju asimptomatičnih biljnih delova delovanju parakvata (0,25%), prethodila je površinska sterilizacija 0,5% NaOCl. Postupak smrzavanja urađen je izlaganjem biljnih delova temperaturi od -20 o C u trajanju od 2 h. Posle smrzavanja jedna grupa je isprana Tween 20 (18 µl/l), a druga grupa je površinski sterilisana 0,0525% NaOCl uz dodatak Tween 20 (18 µl/l). Posle šest dana inkubacije, pojava acervula i konidija detektovana je u 93,33% do 100% lisnih delova izloženih delovanju parakvata ili postupcima smrzavanja. U inokulisanim biljnim delovima koji nisu izlagani delovanju herbicida ili niskih temperatura, sporulacija je detektovana kod 3,33% testiranih lisnih drški, odnosno 6,67% lišća.
doi:10.2298/pif0804235d fatcat:iq2mog2yjrhtzprbvkkra57vtu