Futile treatment

H. Volkan Acar
2016 Türkiye Biyoetik Dergisi  
Derleme/Review Özet: Kesin bir tanım yapmak zor olsa da, yararsız tedavi (ya da nafile, boşuna, beyhude tedavi) için, "yararlı bir amaca hizmet etmeyen, tümüyle etkisiz tedaviler" şeklinde bir açıklama getirilebilir. Yararsız tedavi kapsamında ortaya çıkan sorunların çözümü için, iki farklı yaklaşım önerilmektedir. Bu amaçla, ya tedaviyi sonlandırma ya da tedaviyi başlatmama için gereken ölçütler oluşturulur, ya da mevcut sorunların çözümüne yönelik süreçler üzerine odaklanılır. Sorunun
more » ... ır. Sorunun çözümünde en önemli aşamalardan birisi ise, kurumsal politikaların oluşturulmasıdır. Bu tür politikalar hasta, hasta yakınları, hekimler ve kurumların katılımını sağlamalı, ayrıca sürece etik danışmanlık ve etik kurullar gibi yapıları dahil etmelidir. Abstract: Although it is difficult to make a clear definition of futile treatment, it can be explained as "serving no useful purpose, completely ineffective treatments". Two different approaches are suggested to solve the problems related with futile treatment. Either it is formed criteria for withholding or withdrawing treatment or it is focused on the processes toward solving of present problems. One of the important steps of solving problem is to form instutional policies. These kind of policies should provide the participation of patient, surragetes, physicians and instutions as well as should incorporate the systems such as ethical consultation and ethics committees to this process. Giriş Tıpta son 50-60 yılda yaşanan büyük ilerlemeler sayesinde artık hem tanıda hem de tedavide, önceki dönemlere kıyasla çok sayıda yeni seçenek ortaya çıkmış durumdadır. Tedaviyle ilgili seçeneklerin artmış olması, ilgili uzmanlık alanı dışında başka alanları da etkilemeye başlamıştır. Bu bağlamda tıp etiği de bu değişikliklerden etkilenmiş ve yeni anlayışlar geliştirmek durumunda kalmıştır. Bu yeni anlayışın bir yansıması olarak, yararcılığın merkezde olduğu bir etik anlayıştan, özerkliğin ön planda olduğu bir etik anlayışa geçilmiştir. Yani artık hekim, hasta adına ve hastanın en yüksek çıkarlarını gözeterek karar vermemekte, eldeki seçenekleri hastaya sunup son kararı hastanın vermesini beklemektedir. Bu yazının içeriğini oluşturan ve yararsız tedavi (faydasız tedavi, boşuna tedavi ya da tıbbi yararsızlık) olarak adlandırılan konu da, bu kapsamda ele alınan başlıklar arasında yer almaktadır. Tanım Yararsız tedavi konusu tartışılırken, tanımın doğru ve kapsayıcı bir şekilde yapılması önemlidir. Çünkü bu sayede uygulamada ortaya çıkabilecek birçok sorunun önüne baştan geçilmiş olur.
doi:10.5505/tjob.2016.77486 fatcat:ysz2ymnwdvdzjowpelgl7d34dm