Advancements in diagnosis and treatment of meningeal carcinomatosis in solid cancer

Jun-Zhao Cui, Jun-Ying He, Qing Li, Xiao-Qing Li, Rui-Ping Gao, Hui Bu, Yue-Li Zou, Xiao-Su Guo, Wei-Xin Han, Ze-Yan Zhao, Yuan-Yuan Li, Ming-Ming Zheng (+2 others)
2017 Neuroimmunology and Neuroinflammation  
doi:10.20517/2347-8659.2017.26 fatcat:4tn2hnlhffa4fl3txbubp4mb44