"Mediterranean Lymphoma" Treated with Antibiotics

Shigemi MATSUMOTO, Yoshikazu KINOSHITA, Haruhiko FUKUDA, Shinya WAKI, Masakyo ASAHARA, Yumi MATSUSHIMA, Chiharu KAWANAMI, Takahiro FUJIMORI, Tsutomu CHIBA
1996 Internal medicine (Tokyo. 1992)  
doi:10.2169/internalmedicine.35.961 fatcat:hv6x4x2gr5dyxdub2tic7u2n6u