پایش آثار درازمدت مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژنیک روی برخی از شاخص های قلبی- عروقی اندام پروران پیشکسوت

هدی عبدی حمزه کلایی, عباسعلی گائینی, محمدرضا کردی, ولی اله دبیدی روشن
2016 Muṭāli̒āt-i kārburdī-i ̒ulūm-i zīstī dar varzish  
زمینه و هدف: بسیاری از مطالعات گذشته آثار کوتاه مدت مواد ممنوعه نیروزا را تائید کردند، با این حال آثار درازمدت مصرف این مواد بر دستگاه­های مختلف بدن، به ویژه دستگاه قلبی عروقی نامشخص است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه آثار دراز مدت قلبی عروقی ناشی از استروئیدهای آنابولیک -آندروژنیک در مصرف­­کنندگان پیشکسوت درگیر در ورزش­های قدرتی بود. روش تحقیق: 23 شرکت­کننده مرد به سه گروه اندام­پرور پیشکسوت (8 نفر)، اندام­ پرور جوان در حال مصرف استروئیدهای آنابولیک -آندروژنیک (8 نفر) و کنترل (7 نفر) تقسیم شدند.
more » ... ر) تقسیم شدند. ترکیب بدنی شرکت­کنندگان و نیز پاسخ­ شاخص­های همودینامیکی مرتبط با استرس قلبی- عروقی از قبیل فشار خون سیستولی و دیاستولی، حاصل­ضرب دوگانه، میانگین فشار سرخرگی و ضربان قلب، قبل و پس از فعالیت ورزشی درمانده­ساز روی تردمیل اندازه­گیری شد. یافته ­ها: روش تحلیل واریانس یک سویه در تغییرات شاخص­های مورد نظر پس از فعالیت نسبت به قبل، بین گروه پیشکسوت و گروه کنترل تفاوت معنی ­داری نشان نداد (0/05نتیجه ­گیری: نتایج مطالعه حاضر موید برگشت­پذیر بودن عملکرد همودینامیکی قلب و عروق متعاقب قطع مصرف بلند مدت مواد استروئیدهای آنابولیک اندروژنیک می­باشد؛ هر چند مطالعه بیشتر برای تائید این یافته ها ضروری است.
doi:10.22077/jpsbs.2016.383 doaj:bdc2419b25fb4eff94eaed84f88e9051 fatcat:tys5wg6qfjcl5pka2ejixrdxb4