Etiological and Clinical Features of Our Uveitis Patients

Selçuk Sızmaz, Yonca Aydın Akova, Sirel Gür Güngör, Çağlar Öktem, Rana Altan Yaycıoğlu
2010 Türk Oftalmoloji Dergisi  
B Bu u ç ça al l› ›fl flm ma an n› ›n n b bi ir r b bö öl lü üm mü ü, , T TJ JO O 4 40 0. . U Ul lu us sa al l O Of ft ta al lm mo ol lo oj ji i K Ko on ng gr re es si i' 'n nd de e ( (2 28 8 E Ek ki im m--1 1 K Ka as s› ›m m 2 20 00 06 6, , A An nt ta al ly ya a, , T Tü ür rk ki iy ye e) ) p po os st te er r o ol la ar ra ak k s su un nu ul lm mu ufl flt tu ur r. . Özet Amaç: Klini¤imizde takip edilen üveit olgular›n›n demografik, etyolojik ve klinik özelliklerinin incelenmesi. Gereç ve
more » ... Bu retrospektif çal›flmada, 1996 -2006 y›llar› aras›nda üveit tan›s› alm›fl hastalar›n verileri tarand›. Her bir olgu için bafllang›ç yafl›, cinsiyet, aile öyküsü, oftalmik muayene, laboratuar bulgular› ve tedavi yaklafl›mlar› incelendi. Verilerin s›kl›klar› de¤erlendirildi. Sonuçlar: Çal›flma kapsam›nda, yafllar› 5 ile 83 aras›nda de¤iflen (ortalama 43,9±17,3), 158 (%57,5) kad›n, 117 (%42,5) erkek, toplam 275 hasta incelendi. Behçet hastal›¤›, tüm yafl gruplar›nda en s›k üveit nedeni olarak bulundu (n=64, %23,3). Anatomik yerleflime göre 127 olgu ile (%46,2) en s›k ön üveit görülmekteydi. Olgular genellikle iki tarafl› olma e¤ilimindeydi (n=150, %54,6). Üveit, erkeklerde en s›k 26-40, kad›nlarda 41-60 yafllar›nda görülmekteydi. Tart›flma: Sistemik hastal›klarla birliktelik göstermesi ve kötü prognozlu göz komplikasyonlar›na yol açmas› nedeniyle üveit olgular› multidisipliner iflbirli¤i ile de¤erlendirilmelidirler. Hastal›¤›n demografik, etyolojik ve klinik özelliklerinin tan›mlanabilmesi için daha genifl çal›flmalara gereksinim vard›r. (TJO 2010; 40: 280-8) Anahtar Kelimeler: Üveit, demografi, etyoloji, tedavi, prognoz Summary Purpose: To investigate the demographic, etiological and clinical features of uveitis patients followed at our clinic. Material and Method: In this retrospective study, medical charts of patients diagnosed with uveitis between 1996 and 2006 were reviewed. Analysis of age at onset, gender, family history, ophthalmological examination, laboratory findings and therapeutic approaches was made for each patient. Results: In the study group, a total of 275 patients were included-158 (57.5%) females and 117 (42.5%) males aged between 5 and 83 (mean 43.9±17.3). Behçet's disease was found to be the main cause of uveitis in the study group (n=64, 23.3%). Anterior uveitis, as seen in 127 cases (46.2%), was the most common anatomical type. Most cases tended to present bilaterally (n=150, 54.6%). In males, 26-40 years was the most common age interval for uveitis presentation, whereas uveitis in females predominantly occurred between 41-60 years. Discussion: Uveitis, as being associated with systemic diseases and having severe ocular complications, needs to be evaluated via a multidisciplinary collaboration. Larger future studies are necessary to identify the demographic, etiological and clinical features of the disease. (TJO 2010; 40: 280-8)
doi:10.4274/tjo.40.280 fatcat:67ghdxp4y5dh5lk5alsw7i7qpy