Удосконалена методика раціонального розподілу інформації за важливістю і кількістю джерел радіомоніторингу в АСУ військами та зброєю

Валерій Володимирович Кузцецов, Олексій Васильович Повещенко, Ігор Святославович Оксенчук, Віктор Павлович Ніколаєнко
2020 Sučasnì Informacìjnì Tehnologìï u Sferì Bezpeki ta Oboroni  
Валерій Володимирович Кузнецов (кандидат військових наук) Олексій Васильович Повещенко Ігор Святославович Оксенчук Віктор Павлович Ніколаєнко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ, Україна УДОСКОНАЛЕНА МЕТОДИКА РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ВАЖЛИВІСТЮ І КІЛЬКІСТЮ ДЖЕРЕЛ РАДІОМОНІТОРИНГУ В АСУ ВІЙСЬКАМИ ТА ЗБРОЄЮ При проектуванні автоматизованих систем управління військами та зброєю важлива роль відводиться формі та об'єму інформації, що передається.
more » ... , що передається. Інформація в контур управління надходить від датчиків, що складають систему моніторингу, і ведуть безперервне спостереження за джерелами та об'єктами моніторингу. Система управління та зв'язку групового об'єкту радіомоніторингу являє собою складну ієрархічну структуру. Кількість джерел, які функціонують в інтересах забезпечення системи управління перевищує кількість наявних сил та засобів, що здійснюють радіомоніторинг. Виникає невідповідність при розпізнавання об'єктів та джерел радіомоніторингу: час ідентифікації об'єкту спостереження, кількість ознак. Тому необхідно розв'язати багатокритеріальну оптимізаційну задачу для ідентифікації режиму функціонування джерел радіомоніторингу для гарантованого визначення стану системи управління та зв'язку групового об'єкту радіомоніторингу, яка полягає у виборі тих джерел корисність яких найбільша. Запропонована методика раціонального розподілу інформації в АСУ військами та зброєю, за рахунок відбору найбільш важливих джерел радіомоніторингу і раціоналізації кількості градацій об'єктів радіомоніторингу для забезпечення заданої ймовірності правильного розпізнавання та гарантованого визначення їх стану. Ключові слова: автоматизована система управління; розпізнавання; ідентифікація; джерела та об'єкти; радіомоніторинг; розподіл інформації. Вступ Постановка проблеми. Розпізнавання -основа інформаційної технології, що являє собою перетворення вхідної інформації (деякі показники, параметри, ознаки образів, об'єктів) у вихідну, представлену висновком про те, до якого класу відноситься розпізнаваний образ [1]. Сутність процесу розпізнавання в системі радіомоніторингу полягає у викритті об'єктів радіомоніторингу (оперативних ситуацій, образів) за працюючими джерелами радіомоніторингу та представленні інформації в контур управління про стан, наміри, задуми і можливості. Об'єкти, що розпізнаються визначаються ознаками [1]. З [1, 2] відомо, що зі збільшенням кількості ознак, які характеризують об'єкт збільшуються час необхідний для його ідентифікації та інші затрати, в першу чергу апаратні, в наслідок чого знижується оперативність процесу розпізнання. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз існуючих методик визначення важливості джерел радіомоніторингу (ДРМ) для спостереження показав, що в цілому вони дозволяють здійснювати необхідний вибір але мають наступні недоліки [3] [4] [5] [6] : відсутність аналітичної моделі визначення важливості різних видів ДРМ; врахування лише одного або невеликої частини об'єктивних факторів, що впливають на процес вибору ДРМ для спостереження; використання методик лише в умовах повної визначеності апріорної інформації щодо ДРМ та режимів їх функціонування; залежність визначення важливості ДРМ від суб'єктивного досвіду та професійної підготовки особи, яка приймає рішення (необхідність врахування емпіричного коефіцієнту важливості); неможливість динамічної зміни обраних ДРМ при зміні умов обстановки. Мета статті. З метою усунення викладених недоліків в [7, 8] , запропоновано удосконалення методики раціонального розподілу інформації за важливістю і кількістю джерел радіомоніторингу в АСУ військами та зброєю.
doi:10.33099/2311-7249/2020-37-1-107-114 fatcat:46luekizibejpj3jlbnccoeqty