THE EFFECT OF WAGE ON PRIVATE SECURITY OFFICERS JOB SATISFACTION AND INTENTION TO QUIT: AN EMPIRICAL STUDY IN TURKEY

Uğur DEMİRCİ, Banu ERGEN
2020 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi  
The purpose of this study is to reveal whether there is a difference between job satisfaction and intention to quit levels of the private security officers in terms of the wage they receive in accordance with employment types (Public-Private sector). The population of the study includes the private security officers working in İstanbul. Random sampling was conducted in the study. As a result of the questionnaires carried out in the context of the quantitative paradigm, 6249 data were found
more » ... ata were found analyzable. In this study, the job satisfaction scale, developed by Weiss et al. (1967) , and the intent to quit scale, developed by Scott et al. (1999) , were used. According to the results, there is a statistically significant difference between job satisfaction and intention to quit levels of the private security officers employed in the private sector at each wage category. However, although there is a statistically significant difference among intention to quit levels of private security officers employed in the public sector at each wage category, there is an only statistically significant difference in the maximum wage category regarding job satisfaction level. Öz Bu araştırmanın amacı özel güvenlik görevlilerinin iş doyumu ile işten ayrılma niyeti tutumlarında aldıkları ücrete göre farklılaşma olup olmadığını istihdam şekilleri (Kamu-Özel sektör) bağlamında test etmektir. Araştırmanın evrenini İstanbul'da çalışan özel güvenlik görevlileri oluşturmaktadır. Araştırmada tesadüfi örneklem kullanılmıştır. Nicel paradigma çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmada uygulanan anket neticesinde analize uygun 6249 veri araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada Weiss vd. (1967) tarafından geliştirilen Minnesota İş Doyum Ölçeği ve Scott vd. (1999) tarafından geliştirilen İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, her kademe ücret artışında, özel sektörde istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin iş doyumu ve işten ayrılma niyetlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. Ancak, kamuda istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin işten ayrılma niyetlerinde her kademe ücret artışında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmasına rağmen, iş doyumlarında sadece en üst kademe ücret artışında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır.
doi:10.17755/esosder.616419 fatcat:hepl35od4zdxbdd6qg5wnanbqq