SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ GALATA MEVLEVİHANESİ BÖLÜMÜ 161 NUMARALI ŞİİR MECMUASI / THE POETRY JOURNAL NUMBERED 161 AT THE SÜLEYMANİYE LIBRARY, SECTION OF GALATA MEVLEVİ LODGE

Semra TUNÇ
2016 Selçuk Üniversitesi edebiyat fakültesi dergisi  
Öz Şiir mecmuaları hakkında çalışmalar arttıkça Türk kültürü ve edebiyatı, özellikle de klasik Türk şiir tarihi açısından mecmuaların ne derece önemli olduğu anlaşılmıştır. Mecmualar hakkında çeşitli bakış açılarıyla kaleme alınan çalışmaların araştırıcıların istifadesine sunulabilmesi için Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP) başlatılmış ve veri tabanı oluşturulmuştur. Bu proje sayesinde Türk şiirinin tabii seyrini belgelerle takip edebilme, bir kısım eksikleri tamamlama ve bazı
more » ... mamlama ve bazı hataları düzeltme imkânı doğacaktır. Bu projeye katkı sağlamak amacıyla hazırlanan yazımızda Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Bölümü 161 numarada kayıtlı 32 varaklık şiir mecmuası incelenmiş, muhtevası MESTAP veri tabanına uygun formda tablo hâlinde verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Galata Mevlevihanesi, şiir mecmuası, nazire, Cesârî, MESTAP 1 . 1 MESTAP; Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL'ın teklifi ve örnek çalışmasıyla başlattığı, çeşitli üniversitelerde görevli konuya ilgi duyan öğretim elemanlarının gönüllü olarak desteklediği bir projedir. "Projenin hedefi, öncelikli olarak şiir mecmûaları, nihaî olarak da edebiyatla ilgili -cönkler de dâhil olmak üzere-bütün mecmuaların ayrıntılı tasnif ve dökümlerinin yapılmasıdır." (Köksal 2012b: 422). Projenin hayata geçirilebilmesi maksadıyla -Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının da destekleriyle-Ankara'da 30 Haziran 2012'de Osmanlı Şiirinin Hazineleri: Mecmualar ve Cönkler konulu bir çalıştay düzenlendi. Türkiye genelinde mecmua ve cönkler hakkında çalışan/çalışmakta olan 39 bilim insanının katıldığı çalıştayda; konunun önemi, mahiyeti ve projenin özellikle Türk edebiyatı/şiir tarihi araştırmalarına sağlayacağı katkı üzerinde duruldu, üniversitelerde yapılacak lisansüstü çalışmalar ve sair bilimsel yayınlarla desteklenmesi kararına varıldı. Çalıştaydan sonra ise üniversitelerde yapılan/yapılmakta olan çalışmaların araştırmacıların hizmetine sunulabilmesi için bir veri tabanı oluşturuldu. Konuyla ilgili çalışmalar veri tabanında paylaşılmaktadır. Bilgi için bk. Abstract As the number of studies on poetry journals has been increasing, it has been realized how important such studies are for Turkish poetry. In order to provide researchers with the studies carried out from different perspectives, a Project for Systematic Classification of Journals (MESTAP) has been initiated and a database has been established. Thanks to this project, it will be possible to follow the natural course of development of Turkish poetry through documents, to fill deficiencies and to correct mistakes. In this article which is prepared to contribute to this project, a Poetry Journal with 32 leaves and which is registered with number 161 in the Section of Galata Mevlevi Lodge at the Süleymaniye Library, is examined and its content is given in a tabulated form compatible with the MESTAP database.
doi:10.21497/sefad.42526 fatcat:lbpkrg6lezdhdex5uqlcgzkb6q