Investigation of the practices in learning centers of pre-school education institutes

Şermin Metin
2017 Turkish Journal of Education  
The study used both the qualitative and quantitative research method, aims to determine the practices regarding learning centers in the preschool class. The sample is selected from preschool teachers who are worked in Aydın. The (Ministry of Education) schools are kindergartens in 27 primary schools and 5 preschools. In sum, 16 volunteer teachers, who is 5 from kindergarten and 11 from kindergarten of other schools are selected. For data collection, "The Learning Centers Review and Observation
more » ... orm" that is developed by researcher is used. The first part of the learning centers review and observation form involves observations, the information about the class and the teacher, and the teacher's opinions regarding learning centers, the second part involves observations about "design of learning centers", and the third part has observations about "application of learning centers". For data analysis, descriptive and content analysis methods are used. First, the themes and codes are defined and then the themes are coded. As the result of study, teachers' level of skills regarding the learning center design and practice is found as low. Okul öncesi eğitim kurumlarında bulunan öğrenme merkezlerindeki uygulamaların incelenmesi ÖZ Okul öncesi eğitim kurumlarında bulunan öğrenme merkezlerindeki uygulamaların saptanması amacıyla yapılan çalışma nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı karma bir yöntemle gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu Aydın il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 6 bağımsız anaokulu ile bünyesinde anasınıfı bulunan 27 ilköğretim okul içerisinden seçilen öğretmenler oluşturmuştur. Çalışma gönüllü olarak katılan 11 anasınıfı, 5 bağımsız anaokulundan birer öğretmen olmak üzere 16 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Genel Bilgi Formu" ile araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış "Öğretmen Görüşme Formu" ve "Öğrenme Merkezleri Değerlendirme Gözlem Formu" kullanılmıştır. Genel bilgi formunda öğretmen ve sınıfına yönelik beş soruya yer verilmiştir. Öğretmen Görüşme Formu öğretmenlerin öğrenme merkezlerini düzenleme ve kullanımına ilişkin altı sorudan oluşmaktadır. Öğrenme Merkezleri Değerlendirme Gözlem Forumu'nda ise "merkezlerin düzenlenmesine yönelik 11, "merkezlerin kullanılmasına" yönelik sekiz olmak üzere toplam 19 gözlem durumuna yer verilmiş, gözlem durumları "var", "yok", "kısmen" biçiminde derecelendirilmiş ve açıklama kısmı eklenmiştir. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın amacı kapsamında gerekli temalar ve kodlar belirlenmiş ve veriler bu kodlar üzerinden tanımlanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda çalışmaya katılan öğretmenlerin öğrenme merkezlerini düzenleme ve kullanımına ilişkin beceri düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler Öğrenme merkezleri, serbest zaman, sınıf düzenleme, okul öncesi eğitim
doi:10.19128/turje.267357 fatcat:z3jsbphipbgcjcwv7cvrjyy6oy