Endothelial Function in Distinct Phenotypes of Obesity

Şule Temizkan, Ayşenur Özderya, Şevin Demir, Hilal Toplu Öztürk, Mehmet Sargın, Kadriye Aydın
2016 Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism  
Purpose: In our study, we aimed to determine whether metabolically healthy subjects with obesity would show endothelial dysfunction (ED) when compared with insulin-resistant subjects with obesity. Material and Method: We enrolled 231 subjects with obesity (83% female) in this cross-sectional study. Brachial artery flow-mediated dilation was performed by Doppler ultrasonography and a standard 75-g oral glucose tolerance test were carried out in all participants. The subjects were stratified into
more » ... ere stratified into tertiles based on their insulin sensitivity index values and defined as having insulin-resistant obesity if the values were in the lower tertile (n=77) or metabolically healthy obesity if the values were in the upper tertile (n=77). ED was defined as Δ flow-mediated dilation <4.5%. Results: Metabolically healthy obesity and insulin-resistant obesity groups had similar ages (39±9 vs. 40±10 years; p=0.59) and body mass index (38±5 vs. 39±5 kg/m 2 ; p=0.09). Waist circumference (101±11 vs. 106±13 cm; p=0.01), fasting blood glucose (87±9 vs. 97±13 mg/dL; p<0.001), diastolic blood pressure (79±11 vs. 82±12 mmHg; p=0.04) and uric acid levels (4.6±1.0 vs. 5.3±1.3 mg/dL; p<0.001) were lower in metabolically healthy obesity subjects, however, the incidence of ED was similar in both metabolically healthy obesity and insulin-resistant obesity subjects (80% vs. 71%; p=0.25, respectively). Discussion: The incidence of ED, assessed by flow-mediated dilation, was similar both in metabolically healthy obesity and insulin-resistant obesity subjects. In this study, we showed that subjects with obesity as defined as metabolically healthy obesity might also show ED. Amaç: Çalışmamızda metabolik olarak sağlıklı obez bireylerle, insülin direnci olan bireylerin endoteyal fonksiyonlarını (ED) değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya 231 obez birey (%83 kadın) alınmıştır. Katılımcıların brakial arterinde Doppler ultrasonografi ile akım aracılı genişleme değerlendirildi ve tüm katılımcılara 75 gram oral glukoz tolerans testi uygulandı. Katılımcılar insülin sensitivite indekslerine göre üç gruba ayrıldı ve insülin duyarlılık indeksi değerleri alt tertildeki (n=77) bireyler insülin resistant obez grup olarak ve üst tertildeki obezler (n=77) metabolik olarak sağlıklı obez grup olarak değerlendirildi. ED Δ akım aracılı dilatasyon <%4,5 olarak tanımlandı. Bulgular: Metabolik olarak sağlıklı obez grup ve insülin resistant obez grupları benzer yaş (39±9 vs. 40±10 yıl; p=0,59) ve vücut kitle indeksine (38±5 vs. 39±5 kg/m 2 ; p=0,09) sahiptiler. Bel çevresi (101±11 vs. 106±13 cm; p=0,01), açlık kan şekeri (87±9 vs. 97±13 mg/dL; p<0,001), diyastolik kan basıncı (79±11 vs. 82±12 mmHg; p=0,04) ve ürik asit düzeyleri (4,6±1,0 vs. 5,3±1,3 mg/dL; p<0,001) metabolik olarak sağlıklı obez grup grubunda daha düşüktü bununla birlikte ED görülme sıklığı her iki grupta benzerdi (%80 vs. %71; p=0,25, sırasıyla). Tartışma: ED görülme sıklığı metabolik olarak sağlıklı değerlendirilen obez bireylerde insulin direnci olan obez bireylerdeki gibidir. Çalışmamızda metabolik olarak sağlıklı değerlendirilen obez grubun da ED'yi gösterdiği tespit edilmiştir.
doi:10.4274/tjem.3600 fatcat:qjoycbk3kfetxcpgbrcnlv63di