KASİDELERDE ŞAİR ALGISI

İLYAS YAZAR
2016 Journal of International Social Research  
Öz Divan edebiyatının temel nazım biçimlerinden olan kasideler, övgü şiiri olmalarının yanında tahlil edildiklerinde pek çok farklı konuda bize bilgi verir. Kaside geleneğine şair açısından bakıldığında şairde olması gereken olumlu ve olumsuz vasıfların nasıl şekillendiği, hangi nitelikleri yansıttığı görülebilir. Böylece kasideler, salt övgü şiiri olmanın dışında ideali yansıtan ve toplumda, sanatta bir işlevi olan nazım biçimleri olurken, şairleri de sırf caize almak için şiirler yazan,
more » ... iirler yazan, kazanç elde eden zanaatkârlar olarak değil, ideali yansıtma peşinde, hüneri yoluyla yüce bir amacı gerçekleştirme çabasında olan sanatkârlar olarak karşımıza çıkar. Çalışmamızda kasidelere bu açıdan bakmak, şairin gözünden şair algısına açıklık getirmek amaçlanmıştır. XV-XIX. yüzyıllar arası çalışma evreni, evrenden rastgele seçilmiş 31 şaire ait tüm kasideler ise örneklem olarak belirlenmiştir. Fişleme yöntemiyle tespit edilen terkibler şairlerin nitelemiş oldukları vasıflarına göre tasnif edilmiştir. Abstract Qasidas are considered key verse of the Ottoman literature. Qasidas are praise poetry in many different subjects besides being examined when they inform us. For example, when the terms of a poet, a poet should be in the eulogy that can be learned from what are the positive and negative attributes. When we look from this perspective, the qasidas are not seen only as praise poetry. Qasida reflects the ideal to the society, this is a function of the qasida in the poem form. Diwan poets as well just to get to permissible, and not artisans who benefit from the poem. They also reflect the ideal of the pursuit, artisans craft by performing a lofty goal. Therefore, they are a group who have privilege. In our study, we aimed to look at from this angle eulogies and clarify the poet perception in the eyes of the poet. For this, between the XV-XIX. century work has been adopted as the universe. All qasidas of the 31 poets who have been identified as samples were randomly selected from the universe. Determined using the method of preparation and tagging has been classified according to the qualifications they have described the poet.
doi:10.17719/jisr.20164317625 fatcat:larjbsg6zfgbriuvho4ezm7f4a