O zlorabi referenduma, s primerom »votlosti« referendumskega odločanja

Andraž Teršek
2005 Revus  
Electronic reference Andraž Teršek, « O zlorabi referenduma, s primerom »votlosti« referendumskega odločanja », Revus [Spletna izdaja], 4 | 2005, Datum spletne objave: 04 mars 2013, ogled: 30 avril 2019. URL : http:// journals.openedition.org/revus/1701 ; DOI : 10.4000/revus.1701 All rights reserved O zlo ra bi re fe ren du ma, s pri me rom 'vot los ti' re fe ren dum ske ga od lo ča nja An draž Ter šek 1. De mo kra ti za cij ski in le gi ti mi za cij ski vi di ki re fe ren du ma 1 Ne v ustav no
more » ... ma 1 Ne v ustav no prav ni te o ri ji ne v druž be ni prak si ni dvo ma o tem, da in sti tu tu ljud ske ga pred stav niš tva ne gre pri pi so va ti mo no po la nad od lo ča njem o vseh druž be nih vpra ša njih. Ne ka te re od lo čit ve je do bro ali pri mer no, dru ge pa ce lo nuj no pre pus ti ti ljud stvu. 2 Slo ven ska osa mo svo ji tev je bi la pri mer le gi ti mi za cijske nuj nos ti ple bi sci tar ne ga od lo ča nja dr žav lja nov. Le gi ti mi za cij sko po tre bo po re fe ren dum skem od lo ča nju pri pi su jem npr. od lo ča nju o vsto pu Slo ve ni je v EU in NA TO. 3 Po dru gi stra ni pa ne po sred ne ga re fe ren dum ske ga od lo ča nja ne gre ena či ti z »de mo kra ti čnost jo« ali »de mo kra ci jo«, tu di ne s su ve re nost jo ljud stva. Re fe ren dum sko od lo ča nje ima svoj te melj v ljud ski su ve re nos ti, ven dar pa re feren dum sko za ko no daj no od lo ča nje dr žav lja nov ne po me ni ne po sred ne ga iz vr -75 N EPOSREDNA DEMOKRACIJA -DOKTRINA ZLORABE REFERENDUMA REVIJA ZA EVROPSKO USTAVNOST 1 Prim. Ter šek A., Z re fe ren du mom nad de mo kra tič nost in le gi tim nost, Prav na prak sa, št. 7/2004, str. 37. 2 Ta ko me ni npr. tu di prof. Kau čič. Glej Re fe ren dum in spre mem ba Usta ve, ČZ UL RS, 1994, str. 195. 3 Glej Ter šek A., Grož nje slo ven ski de mo kra ci ji, Dnev nik, Ze le na pi ka, 23. 3. 2002. Andraž TERŠEK, 2005: O zlorabi referenduma. S primerom "votlosti" referendumskega odločanja. Revus -Revija za evropsko ustavnost (2005) 4. 75-82. www.revus.eu
doi:10.4000/revus.1701 fatcat:abd57i4jj5a75kuihsm2zryxk4