Claude Kastler – představitel slavistiky a propagátor českého jazyka ve Francii

Milena Nosková
2020 Slavica litteraria  
Abstrakt Příspěvek se zabývá odkazem významného zástupce francouzské slavistiky 20. stol. Clauda Kastlera (1936Kastlera ( -2011, který jako představitel slovanské srovnávací jazykovědy přispěl k vědeckému a pedagogickému rozvoji bohemistických studií na Stendhalově univerzitě v Grenoblu (dnes Université Grenoble Alpes). Zájem o češtinu vyvolaly zejména události pražského jara 1968, kdy Kastler byl povolán na univerzitu. Vedle polské a ruské mluvnice svou pozornost zaměřil na komunikační a
more » ... komunikační a lingvodidaktický výzkum češtiny jako cizího jazyka, který se odrazil v jeho syntetizující, "praktické a promyšlené" mluvnici La langue tchèque (1995). Jako rusista vynikl monografií Un bolchévique fou de littérature (1995) o ruském prozaiku a literárním kritiku Alexandru Voronském. Svým dílem a pedagogickým působením navázal na silnou tradici francouzské kulturněhistorické a filologické slavistiky (E. Denis, A. Mazon, A. Meillet, L. Leger ad.). Abstract Claude Kastler -a Leading Slavonic Scholar and Czech Language Promoter in France The paper explores the legacy of Claude Kastler (1936-2011), a major figure in the 20th-century Slavonic studies in France whose research and teaching activities as the leading representative of the Slavonic comparative literature made him instrumental in the promotion of Czech Studies at the University of Grenoble (today the Université Grenoble Alpes). His interest in the Czech language was in particular due to the Prague Spring events of 1968, when he joined the University. Besides Polish and Russian grammar, Kastler's researches were focused on the communicative and linguodidactic study of Czech as a foreign language, which is reflected in his synthesising, "practical and well-designed" grammar of La langue tchèque (1995). Thus in both his works and teaching practice, Kastler followed in the distinguished tradition of cultural, historical, and philological studies of Slavonic nations in France (E. Denis, A. Mazon, A. Meillet, L. Leger, etc.).
doi:10.5817/sl2020-1-9 fatcat:scmv2nxv75bfdfzny325u4u4o4