Demographic and electrophysiological characteristics of patients with prediagnosis of carpal tunnel syndrome admitted to electromyography laboratory

Fatma Aysen Eren, Huseyin Buyukgol, Faik Ilik, Mehmet Eren, Zeynep Issi
2017 European Journal of Therapeutics  
ÖZ Amaç: Karpal tünel sendromu (KTS) üst ekstremitenin en sık görülen tuzak nöropatisidir. Yaş, cinsiyet, obezite, mesleki faktörler önemli risk faktörleridir. Tanıda elektrofizyolojik çalışmalar önemlidir. Bu çalışmada, elektrofizyoloji laboratuarımıza KTS ön tanısı ile başvuran hastaların demografik özelliklerini ve klinik ön tanı ile elektromyografi (ENMG) tanısının uygunluğu değerlendirmeyi amaçladık. Yöntemler: Çalışma, elektrofizyoloji laboratuarına haziran 2014-temmuz 2015 tarihleri
more » ... 2015 tarihleri arasında KTS ön tanısı ile yönlendirilen 2913 hastanın geriye dönük olarak taranması ile yapıldı. Bulgular: Bu çalışmada 2913 hasta (2286 kadın, 627 erkek) değerlendirildi. Hastaların 1476 (%50,7)'sında KTS saptandı. Karpal tünel sendromlu hastaların 1190 (%80,6)'nı kadın, 286 (%19,4)'sı erkekti ve 357 (%24,2)'si kırk yaşın altında, 1119 (%75,8)'u kırk yaşın üstündeydi. Hastaların 461 (%32)'i tarım ve hayvancılık yapan çiftçi idi. Sonuç: Karpal tünel sendromunun kadınlarda daha fazla görüldüğünü, yaş ve ellerin aşırı kullanımın olduğu meslek gruplarının KTS gelişimi için önemli risk faktörleri olduğu desteklemektedir. Hastaların %49,3'ünde normal elektrofizyolojik bulguların saptanması gereksiz ENMG istemlerinin yapıldığını düşündürmektedir. Anahtar Kelimeler: Karpal tünel sendromu, demografik özellikler, etyoloji, ön tanı ABSTRACT Objective: Carpal tunnel syndrome (CTS) is the most common entrapment neuropathy of the upper limbs. Age, sex, obesity, and occupational factors are important risk factors. Electrophysiological studies are important for diagnosis. In this study, we aimed to evaluate the demographic characteristics of patients with a prediagnosis of CTS admitted to our electrophysiology laboratory and investigate the correlation between the clinical prediagnosis and electromyography diagnosis. Methods: The study comprised 2913 patients with a prediagnosis of CTS admitted to our electrophysiology laboratory between June 2014 and July 2015. Results: In this study, 2913 patients (2286 women and 627 men) were evaluated. In total, 1476 patients (50.7%) were detected to have CTS. Of which, 1190 (80.6%) were female and 286 (19.4%) were male; 357 (24.2%) patients were aged <40 years and 1119 (75.8%) were aged >40 years. Furthermore, 461 patients (32%) were farmers who engaged in agriculture and livestock farming. Conclusion: CTS is more common in women; age and professional groups with overuse of hands are important risk factors for the development of CTS. Detection of normal electrophysiological findings in 49.3% of patients suggests that unnecessary ENMG requests are made.
doi:10.5152/eurjther.2016.0109 fatcat:fiyfady53rfbpcyiw3kb4sy3zm