Epidemiological characteristics of nosocomial diarrhea caused by Clostridium difficile in a tertiary level hospital in Serbia

Vesna Suljagic, Dragan Djordjevic, Srdjan Lazic, Biljana Mijovic
2013 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
КРАТАК САДРЖАЈ Увод Да нас се ме ђу нај зна чај ни је узроч ни ке про ли ва у бол нич кој сре ди ни свр ста ва Clo stri di um dif fi ci le (C. dif fi ci le). Ши рок спек тар обо ље ња ко је ова бак те ри ја иза зи ва по зна те су под на зи вом "бо ле сти по ве за не са C. dif fi ci le" (енгл. Clo stri di um dif fi ci le as so ci a ted di se a se -CDAD). Раз во ју CDAD обич но прет хо де при ме на ан ти ми кроб не те ра пи је и фе кал но-орал на ин фек ци ја бактеријом C. dif fi ci le. По след
more » ... fi ci le. По след њих го ди на епи де ми о ло шка сли ка CDAD се зна чај но про ме ни ла. Не дав но је устано вљен хи пер ви ру лент ни епи де миј ски сој BI/NAP1/027, узроч ник те шких епи де ми ја у Се вер ној Аме ри ци и За пад ној Евро пи. Циљ ра да Циљ ис тра жи ва ња је био да се од ре ди уче ста лост фак то ра ри зи ка за на ста нак CDAD код бо ле сни ка опе ри са них у Вој но ме ди цин ској ака де ми ји (ВМА). Ме то де ра да Ис пи ти ва њем су об у хва ће не осо бе опе ри са не у ВМА од 1. ја ну а ра до 31. де цем бра 2010. го ди не. При ме ње на је угне жђе на анам не стич ка сту ди ја. Ис пи та ни ци су свр ста ни у две гру пе: оне са CDAD и оне без CDAD (кон трол на гру па). Ис пи та ни ци су кли нич ки пра ће ни про спек тив но, а по да ци о њи ма су при ку пља ни упит ни ком то ком ру тин ског епи де ми о ло шког над зо ра. Ре зул та ти То ком 2010. го ди не сто па ин ци ден ци је CDAD у ВМА је би ла 3,3 на 10.000 бол нич ких да на. Уни ва ри јант на ре гре си о на ана ли за је по ка за ла да су ду жи на при ма ња јед ног ан ти би о ти ка и ду жи на при ма ња два ан ти би о ти ка, као и исто вре ме но при ма ње два ан ти би о ти ка, зна чај но че шће уоче ни код бо ле сни ка са CDAD у од но су на опе ри са не бо ле сни ке без CDAD. Не за ви сан фак тор ри зи ка за на ста нак CDAD би ла је ду жи на при ма ња јед ног ан ти би о ти ка. За кљу чак Сма ње ње сто пе ин ци ден ци је CDAD по сти же се при ме ном по у зда них ме ра пре вен ци је и сузбијања: ра ци о нал ном упо тре бом ан ти би о ти ка, ра ним по ста вља њем ди јаг но зе и ле че њем ин фи ци ра них осо ба, њи хо вом кон такт ном изо ла ци јом, пра вил ном дез ин фек ци јом, те стал ном еду ка ци јом ме ди цин ског и не ме ди цин ског осо бља. Кључ не ре чи: бо ле сти по ве за не са Clo stri di um dif fi ci le (CDAD); фак тор ри зи ка; епи де ми о ло ги ја; пре вен ци ја и сузбијање ЛИТЕРАТУРА
doi:10.2298/sarh1308482s pmid:24073554 fatcat:c5supt7vivcuhpu3fnj2saqcw4