KELÂMÎ PERSPEKTİFLE ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR

Mustafa AKMAN
2017 Journal of International Social Research  
Öz Elmalılı Hamdi Yazır, tefsirinden olsa gerek çoğunlukla müfessir kişiliğiyle tanınmış, onun kelâmcı yönü büyük ölçüde ihmal edilmiştir. Oysa onun kelâm ve hatta felsefe ile de yakın bir ilişkisi vardır. Elmalılı, incelediği felsefî eserlerden felsefenin İslâm Dinine hizmet ettiği görüşüne varmıştır. Kelâmî görüşleri ve itikâdî konuları desteklemek maksadıyla felsefeye yönelen Elmalılı, önemli bir kelâm âlimidir. O, aynı zamanda tasavvuf ve tasavvuf felsefesi ile de yakından ilgilenmiştir.
more » ... n ilgilenmiştir. Düşüncelerini felsefî, kelâmî ve tasavvufî meseleler üzerine yoğunlaştıran Elmalılı, kelâmî konularda, tefsirini yazarken kendisine koşulun Sünnî/ Mâtûrîdî-Hanefî paradigmaya göre yazılması prensibine büyük ölçüde uymuştur. Abstract Elmalılı Hamdi Yazır has been known as a interpreter -for the holy Quran-(mufessir) and his personality in kelam has not been taken into consideration hitherto. We think that his famous interpretation is the reason for this. But in fact he has a near relation with kelam (utterance) and also with the philosophy. Elmalılı has come a decision that the philosophy is servicing to Islam in his deeply searches in philosophical texts. Elmalılı who turned towards to philosophy for supporting believe's issues and thinks in kelam, is a significant kelam scholar. He has a near relation also with Islamic mysticism and philosophical sides. We can say that he focused on kelam, Islamic mysticism and philosophy in his studies and ideas. Elmalılı, while he was writing his interpretation of the Quran in kelam issues, has mostly trusted to the stipulation about pursuing Sunni/Maturidi-Hanefi ideology school.
doi:10.17719/jisr.2017.1716 fatcat:ui75kdnk7rbotciwgux52z5y4u