Kilka uwag na temat szwedzkich rękopisów

Tomasz Zuzek
2015 Zapiski Historyczne  
STRESZCZENIE Celem niniejszego artykułu jest zwięzłe przedstawienie procesu rozwoju umowy przewozu rzeczy ze wskazaniem na zasadnicze okoliczności, które wpływały na takie, a nie inne ukształtowanie podstawowych praw i obowiązków stron tej umowy. Spojrzenie historyczne pozwala postawić pytania o kierunki dalszej ewolucji umowy przewozu oraz regulujących ją konwencji przewozowych w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i technologicznej. SŁOWA KLUCZOWE umowa przewozu, przewóz rzeczy,
more » ... rzewóz rzeczy, międzynarodowe konwencje przewozowe, odpowiedzialność przewoźnika WPROWADZENIE Historia transportu rozpoczęła się, gdy człowiek zaczął tworzyć środki ułatwiające przemieszczanie i wprzęgać w ich ruch zewnętrzne siły przyrody (Wielopolski, 1975, s. 18). W czasach najdawniejszych rozwój tej dziedziny gospodarki przebiegał więc stosunkowo powoli, głównie ze względu na ograniczenia techniczne. Do intensyfikacji działalności transportowej przyczyniła się rewolucja neolityczna (Wielopolski, 1975, s. 25). Zdobywanie praktycznych umiejętności tworzenia nowych narzędzi, poznawanie praw przyrody, udomowienie zwierząt pociągowych miało decydujący wpływ na wzrost mobilności jednostek i plemion, zwiększanie zajmowanych obszarów oraz początki wymiany handlowej. Przemieszczanie się ludzi było już powodowane nie tylko przyczynami o charakterze zewnętrznym (zmiany klimatyczne, poszukiwanie pożywienia), lecz także pojawieniem się stosunków wymiany (Wielopolski, 1975, s. 25). Na większą skalę rozwinęły się one najszybciej na Bliskim Wschodzie -w kolebce cywilizacji europejskiej, a także w Indiach i Chinach. W dziejach Bliskiego Wschodu transport lądowy odgrywał mniejsze znaczenie, m.in. ze względu na duże odległości, trudności topograficzne i niebezpieczeństwa podróży. Podstawowe znacze- ABSTRACT The purpose of this article is to outline briefly the development of the contract of carriage of goods, pointing out the essential circumstances which have influenced the formation of fundamental rights and obligations of the parties to the contract. The historical perspective allows to ask questions about the directions of further evolution of the contract of carriage and the international transport conventions in the a-changing economic and technological reality. KEYWORDS contract of carriage of goods, transport of goods, transport conventions, carrier's responsibility Translated by Daniel Dąbrowski
doi:10.15762/zh.2014.04 fatcat:uwluukz3ifhfpo2b6zkcqxpkri